Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kommunal-
stämma med Kloster Socken i Sockenstugan
den 29 November 1879.

§ 1.
Öfver landtbrukaren J. W . Carlssons hos Kongl. Maj:t anförda besvär
öfver honom förvägradt tillstånd att idka mindre parti-
handel med bränvin vid hemmanet Grönsta N:o 3 beslöt
stämman såsom infordradt yttrande att vid blifva sitt
i protokollet för den 16 sistlidne Augusti fattade be-
slut i detta ämne samt förthy förorda upphäfvandet
af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes resolution och medde-
lande åt sökanden af tillstånd att idka mindre parti-
handel med bränvin vid Grönsta.

§2.
Sedan förre Boktryckaren Carl Linder utverkat läkarebetyg för
förre maskinisten Per Pettersson vid Grönsta, utvisande att
bemälde Pettersson, som vid Öster Rekarne Härads Rätt vore
ådömd böter, som vid bristande tillgång skulle förvandlas
till vatten- och brödstraff, icke egde sådan kroppskon-
stitution att han utan fara för sin framtida helsa
kunde undergå sådant straff, anhöll Linder, som inför
Harads Rätten förklarat att han afstode från sina
andelar i böter, som kunde Pettersson ådömas, att
Klosters Sockens Kommunalstämma måtte bevilja afskrif-
ning af Kommunens andelar i samma böter, och bevil-
jade Stämman den begärda afskrifningen, emedam kändt
vore att Pettersson är utfattig.

Samma dag uppläst och godkändt
/L P Åkerman/
/A, V, Noréus./
/Per Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka den 8 Febr. 1880 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106258.

Personrelationer