Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal
Stämma med Kloster Socken i Socken-
stugan den 29 Mars 1883.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Följande under Kommunal Nämndens förvaltning
stående kassors och fonders räkenskaper företeddes,
granskades och godkändes, nemligen:
a) Gemensamma Kommunal Kassan,
b) Klosters Socken Barnhems Kassa,
c) A. P. Anderssons MatpolettKassa och
d) Klosters Sockens Lasarettsfond, hvarefter Kommu-
nal Nämnden beviljades ansvarsfrihet för nästlidet
års räkenskaper och förvaltning.

I sammanhang härmed och uppå derom väckt för-
slag beslöts, att hos Kyrkostämman göra hemställan
derom, att KommunalKassans skuld till socknens
Gallénska fond måtte få användas för skolväsen-
dets behof, då nämnda fond endock utgör det
af testator föreskrifna belopp 25000 Kronor

§3.
Till elektorer för väljande af landstingsmän ut-
sågos Herrar Carl Olsson i Glömsta och Jonas Ersson
i Sahl.

§4.
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga remiss i anledning af komite-
rades för reglerande af rikets indelningar underdåniga
betänkande rörande oregelbundenheter mellan Kloster
och Fors Socknar och beslöt stämman afgifva följande
underdåniga yttrande:

Genom Nådig remiss har Eders Kongl. Maj:t täckts in-
fordra Kommunal Stämmans i Kloster Socken underdå-
niga yttrande i anledning af komiterades för reglerande af
Rikets indelningar underdåniga betänkande i hvad det
samma afser oregelbundenheter mellan Kloster och
Fors Socknar.

I afsigt att Eskilstuna å må komma att i alla afseen-
den utgöra gräns mellan båda förenämnda socknar
föreslå komiterade sålunda:

{dels} att Eskilstuna jern manufaktur Aktie Bolag till-
höriga, till Tunafors Bruk lydande verk, hvilka till
höra Fors Socken, ehuru de äro belägna inom Kloster
Socken, måtte i alla afseenden öfverflyttas från Fors
till Kloster,

{dels} ock att en del af Eskilstuna Kungsladugård, kallad
Kronhagen, och tillhörande Kloster Socken, ehuru belägen
på åns venstra strand inom Fors Socken, måtte till denna
senare kommun öfverflyttas.

Med afseende härå får stämman, som anser det
föreslagna undanrödjandet af de befintliga oregelbun-
denheterna önskvärdt, förklara sig ej hafva något
att invända mot öfverflyttningen på sätt och under de
vilkor, komiterade i sitt betänkande föreslagit; men
då de sålunda föreslagna öfverflyttningarne icke till
skynda kommunen något gagn och deras utföran-
de är utan intresse för kommunen, får stämman
underdånigst förklara sig ej vilja deltaga i någon
kostnad, som häraf betingas.

Derjemte vill stämman påpeka, att en äng,
kallad Bredängen, tillhörande Tuna kyrkoherdebo-
ställe i Fors Socken samt i dess mantal och taxe-
ring inbegripen är belägen inom Klosters Sockens
område; en öfverflyttning af denna äng anser
stämman vara önskvärd, ehuru af ofvan anför-
da skäl, kommunen ej vill ikläda sig några
kostnader för denna reglerings åstadkommande.

§5
Företeddes restlängder öfver obetalde afgifter till kommunen
för åren 1881 och 1882, hvilka restlängder granskades och
godkändes, hvarvid beviljades följande afkortningar, nem-
ligen:

{Å 1881 års restlängd:}
Berglund: Torparen C. G. Andersson 1:95.
Gärtre Arb. C. G. Ålund 1:95
Klosters allmänning: Jonas Olsson 2:95
Källbacken: Skomak A. A. Eriksson 2:95

{Å 1882 års restlängd}
Berglund, C. G. Sundberg 2:95
Helgesta egor, Arb. F. W. Jansson 2:95
Måsta Lärarinnan Maria Hedberg 35
Måsta Aflidne Soldat C. E. Sjö 60
Skogsberg, J. E. Erssons enka 35.

§6
Herrar O. Olsson i Skiftinge och J. E. Olsson i Gårdskäl
utsågos att Lördagen den 31 dennes justera detta proto
koll hos ordföranden.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/O. Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 15 April 1883 af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106255.

Personrelationer