Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie Kom-
munalStämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 29 Mars 1882.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Följande under Kommunal Nämndens styrelse och
förvaltning stående Kassors och fonders räkenska
per företeddes och granskades samt godkändes,
nemligen:
Gemensamma KommunalKassan,
Kloster Sockens Barnhems Kassa,
Anders Petter Anderssons Matpolett Kassa samt
Klosters Sockens Lasarettsfond;
med afseende på denna fond, som nu utgör 1073kr
55 öre, beslöts att ett Kapital af 1000 Kronor
skall utlånas mot inteckning, samt att åter-
stående beloppet jemte framdeles inflytande
räntemedel skola användas till bekostande
af vård å lasarettet åt fattiga från kommunen.
Full ansvarsfrihet för föregående års för-
valtning och styrelse beviljades Kommunal-
Nämnden.

§3.
Af Herr Baron A. Leijonhufvud hade väckts
förslag derom att för åstadkommande af bostad
för lasarettsläkaren Kommunen måtte, under förut-
sättning att Landstinget för uppförande af sådan
bostad beviljar 10000 Kronor, dels bevilja ett anslag
för en gång beräknadt efter 20 öre för hvarje per-
son efter 1882 års mantalslängd, dels ock att
Kommunen måtte utse ett ombud att samman-
träffa med ombud från öfriga Kommuner inom
lasarettsdistriktet för vidare och slutlig be-
handling af det väckta förslaget; efter slutad
diskussion beslöts att, under förutsättning af
att Landstinget beviljar för ändamålet 10,000 Kr.
samt att alla inom distriktet varande Kommu-
ner derpå ingår, för uppförande af lasaretts
läkarbostad anslå att utgå af Kommu-
nens Kassa ett belopp beräknadt efter
20 öre för hvarje i 1882 års mantalslängd
upptagen person (jemväl minderåriga barn);
hvarjemte till sådant sockneombud som
ofvan är nämndt utsågs Herr Baron A.
K:son Leijonhufvud å Hvilsta.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 2 April 1882 af
/Er; Gotth; Åbergh,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106254.

Personrelationer