Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
29 Mars 1871.

{§.1.}
Sedan Socknens Kommunala räkenskaper
för år 1870 blifvit af Revisorerne granskade
och riktiga befunna; så lemnade Kommu-
nalstämman nu full decharge åt Kommu-
nal Nämnden för år 1870.

{§.2.}
Det beslöts att Socknens skuld till Eskils-
tuna Stads Galleénska kassa utgörande
623 rd rmt [riksdaler riksmynt], skulle inbetalas, då till-
gångar dertill nu finnas.

{§.3.}
Herrar Friherre Axel K:son Leijonhufvud
och L. P. Åkerman utsågos till valmäm
för blifvande Landstingsmannavalet i
Häradet; och utsågs Herr A. F. Kohlström
till Suppleant.

{§.4.}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta utsågs
till Ombud för Klosters Socken, att bevista
instundande bolagsstämma med intressenterne
i Rekarne Häraders Lazarett, jemte samma Hära-
ders samt Eskilstuna och Thorshälla Städers
Kurhus-inrättning.

{§.5.}
Granskades restlängden på obetaldta
Kommunalutskylder för år 1870; och
beslutades dervid afkortning för fattig-
dom till belopp af 12 rd 9 öre Rmt.

{§.6.}
Kommunalstämman förklarade sig
icke hafva något att påminna mot Maria
Carolina Trosanders hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande gjorda ansökan, att
få idka Värdshusrörelse med utskänkning
af spirituösa drycker instundande som-
marmånader vid det för Eskilstuna
Stad anlagda luststället Djurgården
i Klosters Socken. -

{§.7.}
Räkenskaperne för Socknens Barnhem
år 1870 hade blifvit granskade och riktiga
befunna af Revisorerne. Stämman beviljade
nu full decharge åt Barnhemmets
Direction för år 1870.

{§.8.}
Kostnaden för intecknings vinnande i Egendomen
Skiftinge, till säkerhet för Herr Olof Olssons
gåfvobref åt Socknens Barnhem, skulle
med 35 rd 30 öre betalas af Socknens Kommu-
nalkasssa.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Lars. Olsson./
[MARG: Uppläst i Kyrkan d. 2 Apr. 1871 af]
/Gust Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106252.

Personrelationer