Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämman
med Klosters Socken den 29 Maj
1864.

{§.1.}
Till Ledamöter uti innevarande års Taxerings
Komité valdes för Kloster Socken:
Herr Comminister I. Bergholm,
Bruksförvaltaren J.A. Gyllenspetz,
Possesionaten L.P. Åkerman på Hugelsta,
Skräddaren Johan Erik Törnqvist
och Hemmansegaren Anders Peter Andersson
i Helgesta,
samt till Suppleanter :
Hemmansegare Anders Erik Olsson i Hagnesta och
Carl Olsson i Glömsta.

{§.2.}
Sedan Stamboksmedel blifvit påbjudna
att utgå till Kyrkobyggnader uti följande för-
samlingar, nemligen
1:o Tärna i Upsala Stift
2:o Svensköp i Lunds Stift
3:o Remmeneds samt
4:o Herrljunga och Torslads} i Skara stift
5:o Skinnskattebergs i Westerås stift
6:o Drefs i Weixö Stift
7:o Forsheda}i Weixö Stift
8:o Högeruds i Carlstads Stift och
9:o Marby i Hernösands Stift;
så, och med afseende på det besvärliga Upp-
bördssättet med Sexmännens anlitande, som hittills
egt rum, äfvensom på de ringare bidrag deri-
genom erhållits, beslöt att ur Socknens
KommunalKassa skulle, i stället för listors
kringsändande, såsom stamboksmedel från
Kloster Socken utbetalas En Riksdaler
Riksmynt för hvardera af de ifrågava-
rande 9 kyrkobyggnaderne.

{§.3.}
Beslöts att af KomunalKassan icke
skulle utgå något bidrag till den ifrå-
gasatta Sparbanken för Socknarne i
Häraderne; utan egde det i frågan förr
utsedda ombudet Herr M.D. Thim att
genom utsändande af listor söka erhålla
subscriptionsmedel för ändamålet.

{§.4.}
Hemmansegaren Anders Peter Anders-
son i Helgesta utsågs att gå i för-
fattning om försäljning af socknema-
gazinet på offentlig auktion, så
snart spanmålen deri blir uttagen.

/J:A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justerat.
/L;P; Åkerman/
/P.O. Larsson/

Uppläst i Eskilstuna kk:a
d: 5 junii 1864 af /I J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106251.

Personrelationer