Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
29:de Juni 1870.

{§.1.}
Föredrogs ett af Komiterade upprättadt förslag
till Reglemente för Klosters Sockens Barnhem,
hvarefter Kommunalstämman, med ändring af
detta förslag i vissa delar, antog och
faststälde följande:

"Reglemente för Klosters Sockens Barnhem.

§.1:
Barnhemmets ändamål är att till sorgfällig vård, un-
dervisning och Christlig uppfostran upptaga sådana
barn, som sakna föräldravård, för att bilda dem till
troget och dugligt tjenstefolk, nyttiga och lyckliga med-
lemmar af samhället.

§.2:
Barnhemmet är ett förmål för de christliga barmhertig-
heten, hvarhelst den finnes, och en fristående inrättning till
förmån för Klosters Församling

§.3:
Barnhemmet underhålles genom frivilliga gåfvor och
genom de medel, som Kommunen erlägger för de barn,
den till barnhemmet öfverlämnar, och hvilka me-
del eljest till fosterföräldrar skulle utbetalas. -

§.4:
Barnhemmets grundfond, som aldrig får till Kapitalet för-
minskas och altid skall vara räntebärande, är nu (11,000.) Ellofva
Tusen Riksdaler Riksmynt. -

§.5.
Närmaste tillsyn öfver och ansvaret för Barnhemmet
{tillhör} en Direction bestående Af 6 personer, hälften
manliga och hälften qvinliga, som af Kommunalstäm-
ma hvarje år väljas. Directionen utser innom sig
ordförande och Räkenskapsförare för hvarje år. -

§.6.
Directionsledamot väljes för 3 år. Wid första årets
slut utgår en manlig och en qvinlig ledamot, efter
lottning, och vid andra årets slut på enahanda sätt
2:ne ledamöter, samt vid 3:dje årets slut de qvarvarande
af de först invalde, hvarefter hvarje år de 2:ne leda-
möter utgå, hvilka längsta tiden tjenstgjort. -
Afgående ledamot kan återväljas. -

§.7:
Af Directionens ledamöter böra tvänne, en manlig
och en qvinlig vara jourhafvande en månad i sender och
åligger dessa att under denna tid hafva närmaste till-
syn öfver inrättningen. -

§.8:
Directionen antager en föreståndare eller förestånder-
ska, hvilken eger att i alt som rörer det inre af
denna inrättning göra och låta efter samråd med jour-
hafvande Directionsledamöterne, varandes dock altid
de sistnämndes beslut det gällande. -

§.9:
Directionen eger att begära Kommunalstämma när den fin-
ner att någon angelägenhet sådan påkallas. -
Directionen samanträder på ordförandens Kallelse, så ofta
han eller någon af ledamöterna finner det behövas dock
minst en gång hvar tredje månad. - All omröstning inom
Directionen, sker per capita. - I händelse af att lika rös-
ter stanna emot hvarandra skall den mening blifva rådan-
de, som ordföranden biträder. -

§.10:
Wid granskning af Barnhemmets räkenskaper och förvaltning
förhålles såsom om Kommunens öfrige räkenskaper är stadgadt. -

§.11:
Barn af båda Könen emottagas i Barnhemmet och beror
det på Directionens pröfning att bestämma åldern för både in-
tagning och utgång ur inrättningen. -

§.12:
Anmälan för intagande å Barnhemmet bör ske hos den jour-
hafvande manliga Directionsledamoten. -

§.13:
Gåfvor af hvad namn och beskaffenhet de vara må lämnas
till räkenskapsföraren, som dem bokförer med åsatta värden och
anmäler för de öfriga directionsledamöterne så väl gåfvan som
om någon särskild föreskrift är med gåfvan förenade. -

§.14.
Wisar det sig att något barn är behäftadt med en eller annan vanart
beror det på Directionens pröfning att det från inrättningen utesluta. -

§.15.
Arbetsordning, läsning och all öfrig verksamhet inom inrätt-
ningen beslutes af directionen. -

§.16.
Räkenskaperne föras och afslutas för Kaländerår. -

§.17.
Wid Directionens sammanträden böra besluten till pro-
tocoll föras och sist inom nästa sammanträdes slut ju-
steras. -

/Albertina Zimmerman/
/Gustaf Zimmerman/
/Anna Olsson/
/Adolf Aulin/
/Anna Andersson/
/C, Olsson./

{§.2.}
Herr A. Aulin afsade sig befattningen att vara
ledamot i socknens Barnhemsdirektion, såsom
varande afflyttad från socknen; och med bifall
härtill invaldes istället herr A. P. Andersson
på Helgesta till ledamot i Direktionen. -

{§.3.}
Barnhemsreglementet skulle tryckas i erfor-
derligt antal exemplar, samt betalas af
Kommunalkassan.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/

/A; anderson/
/Gustaf Zimmerman/

Uppläst i Kyrkan d 24/7 1870 af
/Gust Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juni 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106249.

Personrelationer