Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Kloster Socken i Socken-
stugan den 29 Juli 1880.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Stämman hade blifvit till denna dag utlyst för att
afgifva underdånigt yttrande öfver de af Kongl.
Kammar Collegium föreslagna vilkor för öfver-
flyttning af de områden, som gemensamt kallas
Klosterström. i ecklesiastikt och administratift
hänseende från Kloster Socken till Eskilstuna
Stad; och beslöt stämman. med tillstyrkande af bifall
till Kongl. Kammar Collegii förslag, såsom infordradt yttrande
godkänna ett nu afgifvet förslag, hvilket efter justering
erhåller följande lydelse:

"Stormäktigste Aller Nådigste Konung. För fullgörande
af det genom Nådig remiss den 26 sistlidne Maj gifna
föreläggande får Kommunalstämman såsom infordradt
underdånigt yttrande öfver de af Eders Kongl. Maj:ts
och Rikets Kammar Collegium föreslagna vilkor
för öfverflyttning af de områden, som gemensamt
benämnas Klosterström, i ecklesiastikt och admini
stratift hänseende från Kloster Socken till Eskilstuna Stad,
underdånigst anföra att, ehuru sådan öfverflyttning såsom
medförande, utom annat, minskning i representationsrätten
till såväl landstinget som riksdagen, alltid för den kommun,
som lider minskning, måste medföra olägenhet efter den utred-
ning, som i detta ärende vunnits, samt i betraktande af den
vid ofvannämnda egendom boende och skattskrifna talrika
fabriksarbetarebefolkning kan under ogynsamma ekonomiska
förhållanden komma att drabba Kommunen, Kommunalstäm-
man anser, att genom de föreslagna vilkoren Klosters Kommuns
intressen blifvit så tillgodosedda, att det synes vara med
dess fördel förenligt, att den af Stadsfullmäktige i Eskilstuna
i frågasatta öfverflyttningen af Klosterströms gjuteriegen-
dom må på sätt stadsfullmäktige begärt, ega rum; dock
under uttryckligt vilkor, att de af Eders Kongl. Maj:ts
och Rikets Kammar Collegium i dess underdåniga utlå-
tande den 11 sistlidne Mars föreslagna vilkor varda, i hän-
delse af Nådigt bifall till den gjorda underdåniga ansök-
ningen, till efterrättelse föreskrifna och faststälda, hvarvid
Kommunalstämman vågar underdånigst föreslå följande
närmare bestämmelser, nemligen:

att då Staden ålägges öfvertaga det underhåll af fattiga
vid Klosterström, som vid öfverflyttningen kan åligga Kloster
Socken, detta bör så förstås, att dermed afses all den fattig-
vårdstunga, som, då öfverflyttningen sker, åligger Kloster
Socken och härrör af Klosterströms gjuteriegendom som
boningsort.

att, då Klosterströms egendom skall efter samma grund
som hittills deltaga med landförsamlingen i återbetal-
ningen af de lån, till hvars gäldande egendomen varit
förbunden bidraga, derunder böra inbegripas alla de
lån i hvilka Kommunen häftar det år öfverflyttningen
sker och hvilka blifvit upptagna med beräkning
af Klosterströms egendom såsom en ganska väsentlig
del af Kloster Kommun; och då utdebiteringen
af medlen för dessa återbetalningar bör ske genom
Kommunal Nämnden, torde vederbörande myndighet
eller tjensteman i staden böra åläggas att så fort ske
kan efter slutade taxeringsförrättningar för året och
i allt fall före den 1 December hvarje år, så länge
sådant erfordras, till Klosters Sockens Kommunal-
Styrelse utan ersättning aflemna utdrag af den
för året faststälda taxeringslängd i hvad densam-
ma angår Klosterström och der skattskrifna personer;

att, då staden skall under de första 20 åren ersätta
Kloster Socken för mistningen af de kyrkiliga och kommunal
afgifterna af Klosterström med det belopp årligen, hvar-
till berörda afgifter uppgå det år öfverflyttningen sker,
samt 67 § i Nådiga Förordningen den 21 Mars 1862 an-
gående kommunalutstyrelse på landet föreskrifver, att
stämma för uppbörd af Kommunalutskylder skall
hållas före Februari månads utgång det alltså bör åligga
staden att sist för den 1 Mars hvarje år, så länge
ofvan sagda skyldighet qvarstår, till Kommunal-
Styrelsen leverera ifrågavarande ersättningsbelopp.

Slutligen och hvad angår, att afgifterna till
presterskapet skola under löneregleringsperioden
utgöras efter samma grunder som hittills, men
uppbäras af stadens uppbördsman, så och då det
åligger Kommunen ombesörja uppbörden af
presterskapets löneförmoner, vågar Kommunalstäm-
man underdånigst påpeka, hurusom genom den
föreslagna ändringen i förevarande hänseende icke
någon förökad utgift må tillskyndas Kommunen."

§3
Herrar Jonas Ersson oi Sahl och Carl Olsson i
Glömsta utsågos att Lördagen den 31 i denna månad
sammanträffa hos ordföranden för att justera
detta protokoll.

Som ofvan
/L; P; Åkerman/

Justerat
/J; Ericksson/ /C. Olsson/
Sahl Glömsta

Uppläst i Klosters socken Söndagen den 1 Augus-
sti 1880 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106247.

Personrelationer