Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma med
Klosters Socken den 29 Juli 1874. -

{§:1.}
Från Eskilstuna Stads Gatusynenämnd hadde
skrifvelse ankommit derom, att såväl gata och ränste-
nen som vägen förbi Fors Sockens Fattighus skall
omläggas och grusas, hvaröfver Stämman hördes
och derefter togs gatan i Skärskådande, hvarvid
densamma befans hafva en utefter dess längd
gående fördjupning, hvilken upplystes. vara upp-
Kommen genom gatans sättning efter senast gjor-
de nedläggningen af gasrör; Vidare ansågs att rän-
sten och gata ej kunde omläggas och möjligen till sitt
läge förändras utan att trottoiren jemväl skulle
omläggas. -

Då nu detta senare ej var påyrkat, och då frå-
gan i öfrigt ej ansågs vara utredd, beslöt Kommu-
nalstämman, att med verkställigheten af gatuom-
läggningen skulle tills vidare få bero samt att
ett ombud å Socknens vägnar skulle hos vederbörande
gatusynenämnd, begära de upplysningar och göra
de framställningar hvartill omständigheterna kunna
föranleda, hvarefter stämman skulle sammanträda
för att fatta slutligt beslut å frågan. -

Herr ordföranden i Klosters Kommunalstämma
L. P. Åkerman valdes och åtog sig benäget att å
Fors Sockens vägnar fullgöra sistomnämnde uppdrag

/L; P; Åkerman/

1874.
Augusti den 9. -
uppläst och justeradt. -

/A; anderson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106246.

Personrelationer