Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 29.
December 1869

{§.1.}
Fyrktals- Debiterings och Uppbördslängderne
för år 1869 företeddes och godkändes.

{§.2.}
Föredrogs en skrifvelse från Direktionen för
socknens blifvande Barnhem, innehållande att
Direktionen ej till den beräknade tiden medhun-
nit ordnandet af denna inrättning, hvadan
föreslogs att Barnhemmet istället måtte få
öppnas den 1 Maj 1870.

Sedan upplyst blifvit att Direktionen ännu
ej kunnat erhålla förestånderska för Barnhemmet,
beslöts att till Direktionen skulle öfverlemnas
att bestämma tiden för inrättningens öppnande,
i hvilket fall Kommunalstämman dock uttryckte
den önskan att inrättningen måtte komma till
stånd så fort som möjligt.

{§.3.}
Församlingen beviljade ett ytterligare fattigunder-
stöd åt Sven Larsson med hustru vid Grönsta af 1 lispund
mjöl i månaden, och godkände att den Sven Larsson
anslagna hyreshjelpen bestämdes till 1 rd i månaden.
[Riksdaler]

{§.4.}
Följande tjenstemän tillsattes att tjenstgöra
inom Kommunen år 1870:

1:o {Sexmän}: i Kungsladugårds rote: Egaren till Snopptorp
i Hugelsta Rote: Egaren till Grönsta N:o 2, herr S. M. Bruce
i Hagnesta rote: Egaren till Quinnersta N:o 2, (förmyndarne)
i Ärsta rote: Nils Fredrik Nilsson i Ärsta N:o 1.
i Ärna rote: Muraren And. Hedin i Ärna N:o 1.

2:o {Fattigföreståndare}: hemmansegaren Jonas Larsson i Slagsta.

3:o {Plogmästare}:
1:sta Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.
2:dra Ploglaget, 1:sta afdelningen: Herr L. P. Åkerman på Hugelsta N:o 1.
2:dra Ploglaget, 2:dra afdelningen: P. E. Lundquist i Svista N:o 3.
3:dje Ploglaget, 1:sta afdelningen: Egaren till Balsta N:o 1.
3:dje Ploglaget, 2:dra afdelningen, Lars Erik Olsson i Ånsöga N:o 1.
4:de Ploglaget: Carl Andersson i Wallby N:o 1.
5:te Ploglaget: - Per Olsson i Gärdtre
6:te Ploglaget: - Per Olsson i Gärdtre
7:de Ploglaget: Egaren till Snopptorp
8:de Ploglaget: Nils Fredrik Nilsson i Ärsta N:o 1.
9:de Ploglaget: Egaren till Djursta och Sahl g. Disponenten
herr G. Zimmerman
10:de Ploglaget: Egaren till Tunafors för Stadsjord.

4:o {Revisorer å de Kommunala Räkenskaperna
för år 1869:}
Herr A. F. Kohlström på Gredby
Herr S. M. Bruce

5:o {Gode män vid Landtmäteriförrättningar}:
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta
hemmanseg. Gustaf Olsson i Eckersta.

6:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
Herr Adolf Aulin på Grönsta.

7:o {Ombud vid Markegångssättningen}:
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

8:o {Brandstods Nämnd.}
Ordförande: herr Adolf Aulin på Grönsta
Ledamöter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna.
OrdförandeSuppleant: A. P. Andersson i Helgesta
Ledamot-Suppleanter: Carl Carlsson i Röksta
Olof Eriksson i Ånsöga.
Brandrotemästare: Sexmännen i hvar sina rotar
och dessutom:
För Kungsladugårdens rote: Kungsladugårdens föreståndare
För Hugelsta rote: Lars Larsson i Grönsta N:o 2.
För Hagnesta rote. Erik Larsson i Svista
För Ärsta rote: Anders Gustaf Andersson d. y. i Ärsta
För Ärna rote: Erik Pettersson i Ärna.

9:o {Bevillnings Beredningen för år 1870.}
ledamot: Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Landtbrukaren L. P. Åkerman på Hugelsta.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Adolf Aulin./
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106242.

Personrelationer