Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 28 September 1895.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. A. Larsson Kumla och P. E. Pettersson Ärna

§2.
Till A. J. Hanssons från Nyfors i Fors Socken
gjorda ansökan om att vid Rosenhäll B.
i Kloster socken få försälja Svagdricka
till mindre belopp än tio liter beslöt
stämman i likhet med hvad kommu-
nalnämden förut gjort att tillstyrka
bifall.

§3.
Till följd af skrifvelse från Kongl. Styrelsen
för Postsparbanken med anhållan om
utlysande af Kommunalstämma för inhem-
tande af Kommunens yttrande, huruvida
denna fortfarande vore villig ansvara
för det behöriga redovisandet till
Postsparbanken af de Sparmärken som
kunna blifva såsom förskott tillställda de
inom Kommunen anställda skol-lärare och
lärarinnor under förutsättning att hvart och
ett af dessa förskott ej öfverstiger ett
visst, af stämman medgifvet belopp;
och beslöt stämman ikläda sig sådan
ansvarighet, som ofvan är nämd till
ett belopp af fem /5/ Kronor för en
hvar af de inom kommunen anstälda
lärare och lärarinnor enligt den
uppgift, som Kommer att lemnas
öfver dem, som äro villiga att utan ersätt-
ning åtaga sig försäljning af Sparmär-
ken och tillhandahållande af Sparkort.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/P E Pettersson/
/C A Larsson./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 6 Oktober 1895 af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106237.

Personrelationer