Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagli-
gen utlyst Kommunalstäm-
ma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 28 September
1884.

§1.
Till Sockneombud att närvara inför Härads
Rätten Måndagen den 29 September kl. 12 på
dagen för att höras öfver gjord framställning
om förhöjning i färjepenningarne vid Qvick-
sund utsågs Landtbrukaren Herr J. E. Olsson
i Gårdskäl.

§2.
Till Sockneombud att närvara inför Härads-
Rätten Måndagen den 29 September kl. 12 på
dagen för att höras angående väckt förslag
om öfverflyttning af åtskilliga fastigheter
från Ärila Socken till Dunkers Socken
utsågos Landtbrukaren Herr J. E. Olsson i
Gårdskäl.

§3.
Till Sockneombud att närvara vid samman-
träde med allmännings-intressenterna
inför vederbörande jägmästare i Tingshuset i Eskils-
tuna Måndagen den 6 instundande Oktober kl. 11
fm valdes Herr Carl Olsson i Glömsta, hvilken
jemväl bemyndigas lyfta de medel, som tillfalla
hemmanen inom socknen.

§4.
Till ombud för tingshusbyggnadsskyldige och
väghållningsskyldige inom Kommunen att närvara
vid det sammanträde som af Herr Kronofogden
blifvit utsatt att hållas i Tingshuset Lördagen
den 18 instundande Oktober kl. 10 f.m. för be-
handling af de ärenden, som finnas angifna i
Herr Kronofogdens skrifvelse den 21 i denna
månad utsågs Herr Patron L. P. Åkerman
vid Eskilstuna Kungsladugård.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/

/J E Olsson,/
/Lars Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106236.

Personrelationer