Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Klosters
socken i Sockenstugan den 28
Oktober 1905.

§1.
Att justera protokollet valdes Herr
Hilmer Engström och O. A. Neuman.

§2.
Följande af Kommunalnämnden upp-
rättade och föreslagna utgifts och inkomst-
stat för kommunen för nästkommande
år blef af stämman godkänd och besluten
blott med tillägg, att sekreterarearvodet
höjes från nuvarande 500 kr. till 800 kr. pr. år.

{Utgifter.}
Räntor och amorteringar
till järnvägslånet 950.-

Transp. 950.-

Transp. 950.-
Folkskolelärarens pensionsinrättnin 1,400.-
Å inteckning i fattiggården 500.- 2.850.-

{Aflöningar m. m.}
Fjärdingsman 700.-
Polisuppsyningsman 500.-
Hälsovårdstillsyningsman 200.-
Tillsyningsmännen vid fattiggård 100.-
Barnmorskan 100.-
Uppbördsman af prästersk, aflöning 75.-
Löner till tjänstefolk samt kost 2,000.-
Legodagsverken 25.-
Sekreterarearvode 800.-
Porto och skrifmateriel 25.-
Utskylder 300.-
Underhåll af hus och invent. 1,000.-
Underhåll af 45 st hjon å 40 f pr. dg. 6,570.-
Understödstagare utom fattiggård. 3,700.-
Hospitalsafgifter 365.-
80 fmn. ved á 9,00 720.-
Annonsering 150.-
Belysning vid Tunafors 200.-
Beräknad afkortning 1,500.-
Oförutsedda behof 1320:- 20.350.-

S:a Kronor 23.200.-

{Inkomster.}
Beräknad behållning 4,000.-
Af fattiggården 3,200.-
Ränta 1,200.-
Barnhemskassans räntemedel 700.-
andel af till Kongl. Stadskontoret influtna
brännvins minuthandels & utskänk-
ningsafgifter 900.-
af 66.000 fyrk á 20 öre 13,200.-

S:a Kronor 23,200.-


§3.
Med anledning af, att Länstyrelsen tillstyrkt Eskils-
tuna Stads framställning, om införlifning af vissa delar
af Klosters socken med staden, utan att socknen er-
håller vederlag för den förlust som uppstår genom
att skatteinkomsterna från berörda områden uteblifver,
och socknens inkomster därigenom kommer att blifva betyd-
ligt mindre, beslöt stämman på förslag af Fabrikör
Joh. Engström, Tunafors, att, för den händelse Es-
kilstuna stads framställning bifalles, lönen till polis-
uppsyningsmannen i Kloster socken indrages
från och med det kvartal, då införlifvningen
af ifrågavarande områden träder i kraft.

Mot beslutet reserverade sig Herr W. Hammarin, Tuna-
fors.

§4.
Att uppgöre förteckning å de personer, hvilka till följd
af fattigdom, eller sjukdom böra från mantalspänning-
ar befrias för nästkommande år valdes Fjärdings-
man Oskar Andersson, Vich. Hammarin och
A. Ahlborg Grönsta.

§5.
Till ombud att bevista mantalsskrifvningen inne-
varande år valdes Herr C. A. Olsson, Hugelsta
och Vilh. Hammarin, Tunafors samt till supple-
anter Sven Gravin, Årby och Herm. Vännerdahl,
Jennydal.

§6.
Med anledning af att förfrågan gjorts om försälj-
ning af tomter från Bahlsta fattiggård, beslöt stäm-
man, att sådan försäljning skulle ske, och uppdrogs
det åt Kommunalnämnden, att gå i författning om
försäljningen på fördelaktigaste sätt och skulle
det tillkännagifvas å tidningarne att tomter finnas
till salu.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Joh, H, Engström/
/Olof Neuman/

Uppläst i kloster kyrka söndagen den 5 November 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106235.

Personrelationer