Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1871

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunalstäm-
man med Klosters Socken den
28 Oktober 1871.

{§. 1.}
Kommunalstämman godkände det af Kom-
munalNämnden uppsatta utgifts- och
inkomst förslag för Klosters Socken år
1872, i enlighet hvarmed skulle uttaxeras:

a.) för amortering af Grafkassans skuld:
1 rd [riksdaler] på hvarje oförmedladt mantal samt
10 öre af hvarje mantals skrifven person;

b.) särskildt för fattigvårdens behof:
personlig afgift efter 50 öre för man och
25 öre för qvinna, samt af Statdrängar
och jordtorpare á 1 rd; af handtverkare
Inhyseshjon och Backstugusittare á 2 rd;

c.) till gemensamma behof:
å hvarje fyrk á 36 öre.

{§.2}
Herr L. P. Åkerman valdes att vara Ombud
för Klosters Socken vid instundande Mantalsskrifning,
samt att dervid lemna intyg angående sådana,
hvilka för fattigdom eller sjuklighet böra från
mantalspenningar befrias.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud:/
/A, V, Noréus/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 29 Okt. 1871 af
/J; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106232.

Personrelationer