Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 28. October 1868.

{§.1.}
Kommunalstämman godkände det af Nämnden
upprättade utgifts- och Inkomstförslaget
för socknen under år 1869, enligt hvilket
skulle såsom Kommunalskatt för innevarande
år uttaxeras:

a.) {för Fattigvårdens behof:}
Personlig afgift efter 50 öre för man- och
25 öre för qvinna;

Af Statdrängar à 1 Rd,[Riksdaler] handtverkare, Inhy-
seshjon och Backstugusittare à 2 Rd samt
af jordtorpare à 50 öre;

Af hvarje fyrk för Klosterströms gjuteri,
à 8 öre;

Af hvarje fyrk för öfriga församlingsboer,
à 16 öre.

b.) {För Andra Kommunalbehof,}
Af hvarje fyrk, à 17 öre.
c.) {För Amortering af Grafkassans skuld,}
En Rd å hvarje oförmedladt mantal samt
10 öre å hvarje mantals Skrifen person.

{§.2}
Utsågs Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta
till Ombud för Socknen, att bevista sammanträde
med vägunderhållsskyldige inom Häradet, inför
Domhafvanden den 5 nästkommande November;
och skulle utdrag af protokollet gälla såsom full-
makt.

{§.3.}
Då Arbetaren Petter Persson, som nu erhåller
fattigvårds bidrag med 1 Lispund mjöl i månaden,
efter hvad upplyst är, i 15 års tid tjenat
vid Tunafors och derunder genom strängt ar-
bete åsamkat sig obotlig sjukdom, ansåg
stämman att egaren till Tunafors icke
billigtvis kunde undgå att åtminstone
hålla Petter Persson och hans familj med
husrum; och skulle denna stämmans
åsigt delgifvas egaren Herr A. V. Noréus.

{.4.}
Landtbrukaren L. P. Åkerman på Hugelsta
valdes till Ombud för Klosters Socken
vid instundande mantals skrifning; egande
detta ombud att å Kommunalstyrelsens
vägnar lemna intyg angående sådana
personer, hvilka för sjuklighet eller fattig-
dom böra från mantalspenningar befrias.

{§.5.}
Att justera detta protokoll utsågos Herr
Pastor I. Bergholm och Landtbrukaren
A. P. Andersson i Helgesta.

/L; P; Åkerman/

Uppläst och justeradt den 31 October 1868.

/I J, Bergholm/
/A P, anderson/

Förestående 2:ne Protocoller uppläste i Eskilstuna k:ka d 1 Nov. 1868, intygar.
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106231.

Personrelationer