Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 november 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan
den 28 Nov. 1894.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
O. Eriksson Slagsta och G.W. Eriksson
Stjernholm.

§2.
Den förteckning, som förut af Kommunal-
nämden uppgjorts å de personer, som
till följd af fattigdom eller sjukdom
böra befrias från mantals penningars utgö-
rande för år 1895 godkändes med tillägg
af tre personer arb. Per Eriksson och
Aug Fr. Jansson från Kumla, samt J,E.
Olsson Löfstugan.

§3.
I frågan om införande af vattenledning i
gamla fattiggården hade Kommunalnäm-
den föreslagit, att, i fall Fors socken
ville bidraga med halfva kostnaden
en vattenkastare skulle anordnas på
gården, Sammanlagda Kostnaden härför
skulle belöpa sig till Etthundratrettiofem
/135/ Kronor, Stämman beslöt emellertid,
att vattenledningen skulle införas i
ett af rummen, om detta kunde gå
för sig utan att kostnaden derför öfver
stege hälften af nämde kostnad eller
67 kronor 50 öre. Blefve Kostnaden
drygare, skulle Kommunalnämdens
förslag vara stämmans beslut och valdes
Herr G.W. Eriksson Stjernholm att i händelse
Fors Socken besluta deltaga med halfva
kostnaden, och arbetet således kommer
att verkställas, på kommunens vägnar
skulle ega rätt att derom ombestyra

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/G;W; Eriksson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 2 December 1894 af
/A:Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106229.

Personrelationer