Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordinarie
Kommunalstämma med Klosters
socken i Sockenstugan den 28
Mars 1905.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J. E. Olsson, Skiftinge och E. Danielsson
Siegesberg.

§ 2
Upplästes den af revisorerna uppställ-
da revisionsberättelsen, hvari förekom
följande anmärkningar:

1) Verifikation N:o 141. Utbetald sjukvård till Charlotta Berg-
kvist 10 dagar à 1.50 utgörande 15 kronor, men är
räkningen betald med 18 kr. hvadan 3 kr. böra
återbetalas till kassan. Stämman uppdrog
åt Kom. Nämnden att göra undersökning om
förhållandet.

2) Verifikation n:o 245 blef af Kom. stämman godkänd.

3) Verifikation N:o 248 1/2 Utskylder som ej kunnat redovisas fr.
1 s:ta restlängden 1902 äro upptagen till 1645 kr. 84 öre,
men af kronofogdens redovisning skulle detta
belopp endast utgöra 1303 kr. 40 öre hvadan kassaför-
valtaren skall återbära 342 kr. 44 öre.

4) Å kommunalkassans sparbanksböcker n:o 8124
och 8683 har uttagits tillsammans 94 kronor, utan
att denna summa återfinnes i räkenskaperna och
skall detta belopp återlämnas till kassan.

5) Bland bidrag från andra kommuner har Eskils-
tuna stad inbetalt 4 kr. 50 öre som ej kom-
mit kassan till godo, hvadan detta belopp bör
återbetalas till kassan.

6) Saknades beslut om understödstagares under-
håll utom fattiggården för sista halfåret, men
blefvo dessa, i räkenskaperna omnämnda utgifter
af kom. stämman godkända.

7) I specialen förekommer en feltransport
kassaförvaltaren till godo å 30 kronor
hvilka böra gå i afräkning då ofvan anmärkta
belopp inbetalas.

8) Obetalta kommunalutskylder för Hugelsta och
Mörkmossen för år 1903 tillsammans 518 kronor 42
öre skola genast föras på restlängd för att laga
indrifvas.

9) Af hundskattekassans inneliggande behåll-
ning innehar afgående ordföranden ännu
164 kronor och skall denna summa genast
återbetalas till kassan.

10) Angående lånet n:o 2 ur kommunalkassan,
låntagare A. Sahlin i Kumla, anmärkte re-
visorerna att lånet tages under ompröfning
af Kom. Nämnden för utrönande af huruvida
borgesmännen finnas kvar i orten, samt
äfven infordra brandförsäkringsbevis.
Rörande lånet n:o 3 ur samma kassa,
att det bör förses med ny omslagsrevers
emedan låntagaren för densamma är afliden.
På grund af ofvan nämnda anmärkningar
kunde kommunalstämman ej bevilja ansvars-
frihet för kommunalkassans räkenskaper
och förvaltning för år 1904. Det uppdrogs
åt den nuvarande Kom. Nämnden att snarast
möjligt gå i författning om beloppens indrif-
vande.

§ 3.
För Barnhemskassans räkenskaper och
förvaltning för år 1904 beviljade kom.
stämman full ansvarsfrihet.

§ 4.
Till skogsvårdskommitterade valdes Herr
C. A. Olsson, Hugelsta och Baron Knut
Leijonhufvud å Hvilsta. Som tredje leda-
mot föreslogs Herr E. Hising, Kungsla-
dugården.

§ 5.
Från Kom. Nämndens ordf. hade inkommit en
begäran om ett ytterligare anslag till
sekreterarearfvodet af 500 kronor för inne-
varande år, men blef densamma återtagen,
emedan stämman ansåg en sådan
begäran ej vara berättigad.

§ 6.
Fjärdingsman Oskar Andersson begär-
de ett lönetillskott af 100 kr. för inne-
varande år och bordlades denna fråga
till en kommande kommunalstämma.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt
/Eric, Danielsson/
/J, E, Olsson./

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 2 April 1905 af /E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106228.

Personrelationer