Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866

Anmärkning

Protcoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters försam-
ling den 28 Mars 1866.

{§.1.}
Hemmansegarne Carl Olsson i Glömsta och
Anders Peter Andersson i Heljesta utsågos
till valmän för Klosters Socken vid näst-
blifvande Landstingsmannaval i Häradet.

{§.2.}
Till Ledamöter i Komitén för insamlande
af primär uppgifter till en jordbruksstatistik
invaldes:
för Kungsladugården rote: Herr J. G. Johansson
för Hugelsta Rote: Herr L. P. Åkerman på Hugelsta,
Kyrkovärden Lars Andersson i Grönsta
för Hagnesta Rote: hemmansegr. Carl Carlsson i Rocksta
hemmansegr. And. E. Olsson i Hagnesta
för Ärsta Rote: hemmansegaren A. P. Andersson i Heljesta,
Hemmansegr. A. F. Widlund i Måsta
för Ärna Rote: Hemmansegr. Carl Olsson i Glömsta
hemmansegr. Gustaf Olsson i Eckersta.

[MARG: Komitén sammanträder Torsdagen 05 april 1866
Kl. 3 e.m.]

{§.3.}
Företeddes Räkningen för år 1865 öfver Kom-
munalkassan, hvilka räkningar blifvit
af Revisorerna granskade och godkända;
och lemnades KommunalNämnden
fick decharge för år 1865.

{§.4.}
Från Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg
i Fors Socken hade inkommit en skrifvelse
med anhållan, att som ogifta Pigan Brita Pers-
dotter sistlidne 24:de October flyttat till Lagers-
berg från Hugelsta i Klosters Socken men
allt sedan dels varit sängliggande och dels
genom orkeslöshet och andra orsaker varit
och är urståndsatt att sin tjenst förrätta
och troligen blefve oförmögen att sig
försörja; Klosters sockens Kommunal-
styrelse altså måtte vidtaga de åtgärder
som anses nödiga till nämnda pigas
försörjning , vid hvilken ansökning var
fogadt ett läkarebetyg af innehåll
att Brita Persdotter nära nog allt sedan
tillträdet af sin tjenst vid Lagersberg
förliden höst varit oförmögen att något
uträtta till följd af en Chronisk sjukdom
i bröst och nervsystem, och att grunden
till denna sjuklighet hos henne fanns
redan innan hon flyttade in i den nya
tjensten.

KommunalStämman tog denna sak
i öfvervägande å och då, å gällande Fattig-
vårdsförordning, §.5 innehåller attför tjen-
stehjons försörjning skall {husbonde} ansvara
under den tid arbetsaftalet gäller, så
att det icke faller fattigvården till last;
samt det i 16 §. omförmälda förhållan-
de, som kunde verka till befrielse
för Fors församling att utgöra Pigan
Brita Persdotter laga försörjningsort,
eller {svårt kroppslyte} samt {obotlig}
{sjukdom}, icke uttryckligen blifvit om
Brita Persdotter intygadt vara för
handen; fann Kommunalstämman
Klosters församlings ifrågasatta för-
sörjningsskyldighet i detta fall ej vara
så klar att Herr Bergstedts ansökning
nu kunde beviljas; utan hänvisades
Herr Bergstedt att efter befogenhet
sin talan å vederbörlig ort anhängig-
göra.

{§.5.}
Som intygadt blifvit att Anders Qvicks
2:ne barn i sednare giftet med Maria
Christina Jansdotter icke blifva så
skötta hemma hos modren, som önsk-
ligt vore, så beslutades att desse
barn, för hvilka utgår uppfostringbi-
drag af Galléenska medlen, skulle
utackorderas å annat lämpligt
ställe för den betalning som kan
betingas; och öfverlemnades åt
Kyrkovärden Lars Andersson i
Grönsta att ordna denna sak.

{§.6.}
Åt Enkan Brita Stina Slag från Måsta,
hvilken för det närvarande upbär 1 Rd [Riksdaler]
i månaden såsom fattighjelp, beviljades
en tillökning deri af 1/2 lispund mjöl
i månaden.

{§.7.}
Af Galléenska medlen beviljades bidrag
med 1 Rd 50 öre i månaden från den 1 April
till den 1 Juli åt Fredrik Fredrikssons
från Hagnesta Enkas ett hemmanvarande
barn.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/Alfr, Herm, Ekström/
/A P; andersson/
/P. O. Larsson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d. 2 April 1866 af /I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106226.

Personrelationer