Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan den
28 Juni 1891

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag, hade
i skrifvelse till kommunalstämman
anhållit om dess yttrande angående öfver en
af dem till Konungens Befallnings-
hafvande ställd ansökan om förlängd
utskänkningstid vid Sommarluststället
Djurgården till Kl.11 på aftonen, stäm-
mans enhälliga beslut blef att förorda
bifall till ansökningen

§3.
Till P. E. Petterssons begäran om eftergift
af 75 Kronor utgörande resterande af-
gift för ett honom tillhörande, å
Barnhemmet inackorderadt barn, blef
på derom framställd fråga den gjorda
begärelsen afslagen.

§4.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Erikson Qvinnersta och J.
J. Jonsson Qvinnersta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Erikson/
/J J Jonson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 5 Juli 1891
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106225.

Personrelationer