Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
28 Juni 1869.


{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för sex månader från och med
den 1 instundande Juni till årets slut, sålunda:

1:o {Inom fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden
1 lispund mjöl och - [Riksdaler] Rd 1,50.
2:a Maria Ersdotter, blind, 1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
3. Johanna Carldotter, 1 lispund mjöl och - 1.-
4. Lisa Larsdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
samt till ett lakan.
5. Anders Nilssons Enka från Balsta,1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
samt anslag till en madrass.]
6.Lars Olssons Enka, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:-
[Marg: Död]
7. förre Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - 1.-
8. förre Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - 1.-
9. Anna Sofia Mellin, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
10. Orgeltramparen Ströms Enka, 1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
11. Anders Perssons Enka, 1 lispund mjöl och - 1.-
12. Erik Nilssons Enka, 1 lispund mjöl och - 1.-


2:o {Utom fattighuset.}
13. Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
14. Soldaten Ljungs hustru, 1 lispund mjöl och 1.-
15. Enkan Maria Ersdotter hos Soldat Svedin, 1 lispund mjöl och - 1.-
16. förre Kusken Anders Ek, 1 lispund mjöl och - 1.-
17. Enkan Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och - 1.-
18. Enkan Bergström från Balsta, 1/2 lispund mjöl och - 1.-

{i månaden}
19. förre Trumslagaren Revelj, hyreshjelp - Rd 2.-
20. Anna Greta Andersd:r på Socknen - 1.-
21. Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1.-
22. Maria Björk vid Tunafors - 1.-
23. Carl Andersson med hustru vid Stentorp, 1/2 lispund mjöl
24. Jonas Jonsson med hustru vid Hagnesta, 1/2 lispund mjöl
25. Per Persson i Helgesta, 1/2 lispund mjöl
26. Petter Persson med hustru vid Tunafors, 1 lispund mjöl och 2. Rd.
27. Jonas Nilssons Enka Brita Stina vid Tunafors
1 lispund mjöl och - 1.-
28. Jan Jansson i Norrtorp, 1/2 lispund mjöl.
29. Erik Westman, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
30. Enkan Maja Stina Andersson på Gredby egor, 1/2 lispund mjöl.
31. Enkan Malmqvist i Ärna, 1/2 lispund mjöl
32. Sjukliga Arbetskarlen Lars Jansson - 2.-
33. Enkan Greta Hugg vid Hugelsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
34. Sven Larsson med hustru vid Grönsta, åt dem sjelfva - 2: Rd
{samt till herr Aulin för åt dem lemnad bostad}
{och vedbrand 1 Rd i månaden}.
35. Sjuke förre Torparen Lars Nilsson vid Hugelsta, 2 lispund mjöl och 1 Rd.
36. förre Drängen Anders Petter Jonsson från Gärdtre, 1/2 lispund
mjöl i månaden.

{§.1 1/2.}
Landtbrukarne G. Zimmerman på Djursta O. Olsson
på Skiftinge samt A. Aulin på Grönsta, hvilka
äro ledamöter i Kommunal Nämnden, men nu ej, ehuru
kallelse skett å Nämndens ledamöter att näravara, kommit
tillstädes, eller anmäldt förfall, skulle hvardera
för uteblifvande plikta 2 Rd till Kommunens kassa.

[§.2.}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga barnen
bestämdes under instundande 6 månader till årets
slut; och skulle barnen i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Enkan Stenqvists barn, hos henne - Rd 2.-
[MARG: 55]
2. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Soldaten Hast - 4.-
[MARG: 61 19/3.]
3. densammas söner {Carl Gustaf} och {Johan August}
hos modren - 4.-
[MARG: 58
68.]
4. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta tvenne
barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
hos Lars Bergman i Janslunda, Thorshälla S:n - 8.-
[MARG: 58
59.]
5. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}, nu hos
Anders Larsson i Åby, Lijsta Socken, anmäles af
denne till flyttning.
[MARG: 58.]

6. Carl Erik Falks Enkas 2:ne barn, hos henne - 6.-
[MARG: 5]
7. Drängen Olof Persson vid Sahl Enkas barn
hos henne - 3.-
[MARG: 59.]
8. Enkan Anna Sofia Jäverts son {Carl Johan}, hos
henne - 2,-
9. Förre Soldaten Lindbergs Enkas 2:ne barn, hos henne - 5.-
[MARG: 57
63.]
10. Torparen Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 4.-
[MARG: 57.]
11. Samme mans dotter {Anna Sofia} hos P. E. Lundqvist i Svista - 4.-
[MARG: 59.]
12. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars Hultman i Stora Tidö - 5.-
[MARG: 61.]
13. Samme mans dotter {Wilhelmina} hos Skrädd. Mellin vid Rosslinge -5.-
[MARG: 63.]
14. Samme mans dotter {Erik Wilhelm} hos Torparen Anders
Eklund i Hagstugan, Hammarby S:n - 6.-
[MARG: 68.]
15. Afl. Erik Jonssons från Löfstugan tre barn {Andrea
Sofia}, {Brita Christina} och {Carl Erik}, hos
modren - 5.-
16. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son
{Anders Gustaf} hos Johan Lennholm i Gårdskäl - 5:-
[MARG: 58.]
17. Samme mans son {Johan Henning} hos Soldaten
Brink i Thorshälla S:n - 6:-
[MARG: 61.]
18. Samme mans son {Carl} hos herr O. Olsson på Skiftinge- 2.-
[MARG: 55.]
19. Samme mans son {Frans Erik} hos Skräddaren
Hallberg vid Årbylund - 5.-
[MARG: 63.]
20. Samme mans dotter {Clara Amanda} hos Per
Olsson i Mon, Husby S:n - 5:-
21. Arbetaren Johannes Larssons från Måsta ofärdiga dotter
{Maja Stina} (uteslutes)
22. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos madam
Engblom i Eskilstuna - 5:-
[MARG: 63 7/11]
23. Samme mans son {Johan Victor} hos Ko-arrendatorn
Carl Olof Jonsson i Mosstorp, Husby S:n - 5:-
[MARG: 58 14/3.]
24. Arbetaren Petter Perssons vid Tunafors dotter {Augusta}
i Barnahemmet - 5:-
25. Statdrängen Erik Anderssons vid Skensta Enkas
2:ne barn, hos henne - 3:-
[MARG: 56
59.]
26. Afl. Soldaten Per Olof Falks Enkas 4 små barn
vid Löflund på Qvinnersta egor - 4:-
27. Aflidne Torparen Jan Erik Janssons vid Gredby barn
{Carl Erik} och {Frans Victor} samt {Christina Maria} hos Anders Gustaf
Jansson i Ängstugan, Fors S:n - 12:-
{och lika ersättning för innevarande juni månad.}
[MARG: 65.
62.
55.]
28. Samme mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsmakaren Thelin - 4.-
{och till Sold. Jansson vid Gredby 2 Rd för innevarande halfva månad.}
[MARG: 60.]

{§.3.}
Företogs auktion till försäljning af den stugu-
byggnad på Kungsladugårdens egor, som tillhört
på Nyköpings Hospital intagne vansinninge Gustaf
Brodin; och stadgades dervid, att stugan skulle
af inroparen från platsen bortföras inom
8 dagar härefter; men som anbud derå ej erhölls,
skulle ny auktion utlysas.

{§.4.}
Kommunalstämman beslöt att Kommunal
Nämnden skulle i Södermanlands Enskilda Bank
för församlingens räkning och under församlingens
gemensamma ansvar söka ett Kassakreditiv å
EttTusen Riksdaler Riksmynt på 12 månader
från och med den 1 instundande Augusti; skolande
Kreditivet ställas på Ordföranden i Kommunal Nämnden.

{§.5.}
Företeddes restlängd på Kommunalutskylderna
i Klosters Socken för år 1868, upptagande utskylder
till belopp af - Rd 155,26.
Böter - Rd 15,46.

Sammalagdt Rd 170,72.

Denna restländ, som granskades och godkändes,
skulle öfverlemnas till Herr Kronofogden
i orten för resternas indrifning:

{§.6.}
Som Arbetskarlen Per Erik Jäderlund genom lik-
nöjdhet och oordenlighet förorsakat att hans 3:ne
barn måst till försörjning öfvertagas af Klosters
Socken; samt de tillgångar socknen derför öfvertagit
icke föslå till denna kostnad; beslöts att bemäl-
de Jäderlund skulle af Kommunal Nämnden hål-
las till arbete, på det socknen af hans arbets-
förtjenst kunde få ersättning för Jäderlunds
barns uppfostran på socknens bekostnad; och
som sådant arbete, enligt hvad nu anmälhet,
funnes för Jäderlund att tillgå vid egendomen
Hugelsta, öfverlemnades husbonderätt öfver
Jäderlund åt samma egendoms innehafvare;
skolande Jäderlund, om han vägras att efterkomma
denna anordning, anmälas hos vederbörande
myndighet, med yrkande, att han måtte blifva
behandlad såsom försvarslös och dömd till all-
mämt arbete på straff-anstalt.

En tredjedel af Jäderlunds arbetsförtjenst
skulle innehållas för fattigkassans räkning,
tills dess Jäderlund endera själf kan öfvertaga
sina barns försörjning, eller på annat sätt åstad-
komma att desamma ej vidare må ligga socknen
till last.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/A; V; Noréus/
/A F Kohlström./
/A P; anderson/

Uppl. den 25 Julii 1869 af [F R Hollström]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106224.

Personrelationer