Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med
Kloster socken i Sockenstugan
den 28 Dec 1895.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Fabrikör
Joh. Engström Tunafors och O. Andersson Röksta.

§2.
De af ordföranden å Kommunalnämdens vägnar
upprättade Fyrktals samt debiterings och
uppbördslängderna företeddes granskades
och godkändes.

§3.
Till revisorer å de Kommunala räkenskaper-
na valdes Herrar P. Clevander Djursta
och J. E. Olsson Skiftinge, samt till supp-
leant gårdsegaren C. Aug. Larsson Kumla.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevillnings-
beredning valdes Herrar J. E. Olsson Skiftinge
och Aug. Olsson Qvinnersta samt till supp-
leant C. Carlsson. Röksta

§5.
Till elektorer för landstingmäns väljande
valdes nämdemannen C. Carlsson Röksta
och Aug. Olsson Qvinnersta, samt till suppleanter
Herrar P. Larsson Årby och O. Andersson Röksta.

§6.
Till ledamöter i barnhemsdirektionen med
tjenstgöring till 1898 års slut återvaldes Herr
Carl Carlsson Röksta och fru Augusta Eriksson
Qvinnersta

§7.
Till Suppleant i Kommunalnämden efter Sven
Löfgren Hugelsta valdes för nästkommande
å hemmansegaren E. Hagberg Ärsta.

§8.
Rill ledamot i den nämd, Som har att
upprätta priskurant å de varor och persedlar,
som skola upptagas i nästkommande års
markegångstaxa valdes nämdemannen C.
Carlsson Röksta

§9.
Till brandrotmästare för nästa år återvaldes
Th. Lundkvist Helltorp, hvilken härför åtnjuter
30 kronor i ersättning, med skyldighet att
sjelf aflöna biträde.

§10.
Till Sockenombud för intressenterna uti härads-
allmänningen för nästkommande år valdes
landtbr. Aug Olsson Qvinnersta, hvilken
äfven eger lyfta och utdela medlen, som
tillfalla hemmanen inom Kommunen.

§11.
Till ombud att närvara vid Tingshusbygg-
nadsutskyldiges sammanträden nästkommande
år valdes Herr J. E. Olsson. Skiftinge.

§12.
Till Sockneombd att närvara vid väghållnings-
skyldiges alla Sammanträden under näst-
kommande år valdes Herrar C. H. Bergstedt
Eskilstuna Kungsladugård och J. E. Olsson
Skiftinge

§13.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt Aug. olsson
Qvinnersta och P. J. Söderkvist Siegesberg
att å stämmans vägnar, samt med dess
magt och befogenhet under nästkommande
år hos Konungens Befallningshafvande
och andra vederbörande myndigheter göra
framställningar och yrkanden i fråga
om rätt mantalskrifning, hvartill de
enligt inhemtade upplysningar anse skäl
förefinnas, samt i sådana frågor afgifva
infordrade förklaringar, eller påminnelser,
samt äfven hos högre myndigheter
fullfölja frågor af Sådan beskaffenhet.

§14.
Till ledamöter i brandstodskomitén återvaldes
Aug. Olsson Qvinnersta var A. Larsson. Grönsta,
samt återvaldes till suppleant Nils Jonsson Ärna.

§15.
Efter en stunds diskussion beslöts att under näst-
kommande år hundskatt icke skall uptagas.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh, Engström/
/Olof Andersson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 12 Januari 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106218.

Personrelationer