Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 28 De-
cember 1892.

§1.
De af ordföranden å Kommunalnämndens vägnar
upprättade fyrktals, samt debiterings och upp-
bördslängderna företeddes granskades och godkändes.

§2.
Till revisorer å de Kommunal räkenskaperna
valdes Godsegarne P. Clevander på Djursta och
J. E. Olsson Skiftinge, samt till suppleant
Joh. Olsson Hagnesta.

§3.
Till ledamöter i nästkommande års bevillingsbe-
redning valdes J. E. Olsson Skiftinge och
Aug Olsson. Qvinnersta, samt till suppleant
C Carlsson Röksta.

§4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande valdes
nämdemannen C. Carlsson Röksta. och landt-
brukaren Aug. Olsson Qvinnersta, samt
till suppleanter arrendatorn P Larsson
Årby och hemmansegaren O. Andersson Röksta.

§5.
Till ledamot i barnhemsdirektionen återvaldes
Fru Augusta Eriksson i Qvinnersta.
med tjenstgöring tilll 1895 års slut.

§6.
Till ledamöt i nämden, som har att upprätta
priskurant till Markegångstexan för näst-
kommande år valdes Herr C. Olsson
Glömsta.

§7.
Till brandrotmästare med lika aflöning, som före-
gående år valdes hemmansegaren E. W. Zakris-
son i Skensta.

§8.
Till Sockenombud. för intressenterna uti häradsall-
männingen för nästkommande år valdes
landtbrukaren Aug. Olsson Qvinnersta
hvilken äfven eger lyfta och utdela medlen
som tillfalla hemmanen inom kommu-
nen.

§9.
Till sockenombud. för väg och tingshusbygg-
nadsskyldige inom häradet för nästkom-
mande år valdes Herr C. Olsson Glömsta.

§10.
Till ledamöter i Kommunalnämden för 4 år åter-
valdes Herrar Anders Larsson Grönsta Per.
Larsson Årby Anders Eriksson Qvinnersta, samt
nyvaldes Gustaf Andersson Måsta och Aug.
Eriksson Svista

§11.
Till suppleanter i Kommunalnämden för 2 år åter-
valdes Herrar C. Fröman Helgesta Th. Södermark Slag-
sta Joh. Olsson Hagnesta. G. Eriksson Kumla
P. E Pettersson Ärna, samt nyvaldes C. Eriks-
son Svista.

§12.
Till vice ordförande i Kommunalnämden för
4 år valdes Landtbrukaren Anders Larsson
Grönsta

§13.
Till vice ordförande i kommunalstämman
för 2. år valdes Landtbrukaren Anders
Larsson Grönsta

§14.
Till god man för förmynderskap för 4 år valdes
landtbrukaren J. E. Olsson. Skiftinge

§15.
Till fjerdingsman för kommunen med tjent
göring från nästkommande års början valdes
Herr Edvard Olsson Glömsta

§.16
Stämman beslöt att fjerdingsmans lön för
nästkommande år skall utgå med Ett
hundrafemtio kronor.

§17.
Till skogsombud att inom denna Kommun med-
verka med de inom detta län tillsatte skogs-
Kommiterade för befrämjande af skogs-
odling valdes Herr C. H. Bergstedt Kungs-
ladugården

§18.
Till ledamot i brandstodskomiten valdes efter Lars.
Olsson Ånsöga, som afsade sig uppdraget
Landtbrukaren Anders Larsson Grönsta

§19.
Till Snöfogdar valdes de i tur varande neml.
1:sta Ploglaget Uppsalahalsen
2:dra Ploglaget 1:sta Afdelningen Aug. Eriksson för Eneby. N:o 1.
2:dra Ploglaget 2:dra Afdelningen Carl Eriksson för Svista N:o 2.
3:dje Plogklaget Aug. Olsson Gredby.
4:de Ploglaget Hedvig Björk Wallby N:o 1.
5:te Ploglaget P. G. Andersson Måsta 2.
6:te Ploglaget C. Olsson Glömsta. 1.
7:de Ploglaget Halfva Kungsladugården.
8:de Ploglaget Skensta N:o 2.
9:de Ploglaget P. Clevander Djursta. 1.
10:de ploglaget. E. Kilström Rosenberg.

§20.
Stämman beslöt att snöfogdarna lika Som före-
gående år skola ega påbjuda att då snö sak-
nas på vägen men finnes i dikena snö
skall uppskottas på vägen till förets upp-
hjelpande

§21.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt lanstbru-
karen Aug. Olsson Qvinnersta och Sven
Löfgren Hugelsta att å stämmans vägnar, samt
med dess magt och befogenhet under näst-
kommande år hos Konungens Befallnings-
hafvande och andra vederbörande myndig-
heter göra framställningar och yrkanden
i fråga om rätt mantalsskrifning, hvar-
till de enligt inhemtade upplysningar anse
skäl förefinnas, samt i sådana frågor
afgifva infordrade. förklaringar, eller på-
minnelser, samt äfven hos högre myndighe-
ter fullfölja frågor af sådan beskaffenhet.

§22.
Stämman beslöt med 1962 röster mot 1683 att
kommunens annonser för nästa år i alla tre
platstidningarna, skulle införas.

§23.
En hundskatt af 5 kronor pr. hundkreatur be-
slöts af stämman att utgå från den 1 Januari
nästkommande år; och uppdrogs åt Kom-
munalnämden att inkomma med förslag
till medlens användande.

§24.
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag hade i
skrifvelse anhållit om kommunalstäm
mans framställning till Konungens Befallnings
hafvande med rätt för dem att å utvärds-
huset Djurgården få idka utskänkning,
å söcknedagar intill kl. 11 e.m. samt å sön och
helgdagar mellan kl. 1-5 och 6-11 allt e.m. un-
der månaderna Maj - September, näst-
kommande år, ordföranden framhöll att, som
den Djurgården omgifvande landsorten icke
hade ringaste behof af nu ifrågasatta
utskänkningsrörelse, men Eskilstuna stads
fullmäktige i sina hittils gjorda ansök-
ningar antyder ett motsatt förhållande
för nämde stad; ock som det ju icke
kunde anses annat än vara både orik-
tigt och olämpligt att landtpolisen skulle om
besörja polisbevakningen derstädes, stäm-
man måtte besluta om en framställning
till Konungens Befallningshafvande med
rätt för förenämde bolag att få idka
utskänkning vid Djurgården under den
tid, som af dem begäres, men allenast
med det vilkor att såväl lustparksom-
rådet Djurgården, som och den från staden dit ledande
vägen i polishänseende förlades i likhet-
med hvad förhållandet vore med det i
Fors socken belägna Carl Gustafs stads gevärs-
faktori, under Eskilstuna stads jurisdiktion-
i detta instämde flere af stämmans ledamöter,
och vid framställd propostion beslöt
stämman enhälligt att Kommunalstämmans
framställning, om rättighet för nämde bolag att
få idka utskänkning vid Djurgården,
"med det vilkor att det kommer att
läggas under stadens jurisdiktion."

till Konungens Befallningshafvande skulle afgifvas

§25.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Sven Löfgren Hugelsta och Anders Larsson. Grönsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Sven Löfgren/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 1 januari 1893
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106217.

Personrelationer