Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan den 28
December 1891.

§ 1.
Stämman förklarades på derom framställd
fråga vara lagligen utlyst.

§ 2.
De af ordföranden å Kommunalnämdens Väg-
nar upprättade fyrktals dibiterings och upp-
bördslängderna företeddes granskades och god-
kändes.

§ 3.
Till revisorer å de Kommunala räkenska-
perna valdes Godsegarne P. Clevander på
Djursta och J. E. Olsson, Skiftinge, samt
till suppleant J, Olsson Hagnesta.

§ 4.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes J. E. Olsson Skiftinge
och Aug. Olsson Qvinnersta, samt till
suppleant C. Carlsson Röksta.

§ 5.
Till Elektorer för landstingsmäns väljande
valdes Nämdemannen C. Carlsson Röksta
och Landtbrukaren Aug. Olsson Qvinnersta
samt till suppleanter Arrendatorn P.
Larsson Årby och Hemmansegaren O.
Andersson Röksta.

§ 6.
Till fjerdingsman för Kommunen med
tjenstgörning från nästkommande års
början valdes Herr Aug. Olsson Hag-
nesta.

§ 7.
Stämman beslöt att fjerdingsmans lön
för nästkommande år skall utgå med
Ett Hundrafemtio Kronor.

§ 8.
Till ledamöter i Barnhemsdirektion med
tjenstgöringstid till 1894 års slut återvaldes
A. Larsson och Fru Charlotta Larsson i
Grönsta.

§ 9.
Till ledamot i nämden Som har att upp-
rätta priskurant till Markegångstaxan
för nästkommande år valdes Herr
C. Olsson i Glömsta.

§ 10.
Till brandrotmästare med lika aflöning
son föregående år valdes Arrendatorn
Axel Andersson i Ärsta.

§ 11.
Till Sockenombud för intressenterna uti
häradsallmänningen valdes Landtbrukaren
Aug. Olsson i Qvinnersta, hvilken eger
lyfta och utdela medlen, som tillfalla
hemmanen innom kommunen.

§ 12.
Till Sockenombud för Wäg och Tingshusbygg-
nadsskyldige innom häradet för näst-
kommande år valdes Herr Carl Olsson
i Glömsta.

§ 13.
Till ledamöter i Kommunalnämden efter
G. Berglund Hugelsta, som från orten afflyttat
valdes Anders Eriksson i Qvinnersta med
tjenstgöring för nästkommande år, samt
efter Friherre A. Leijonhufvud på Hvilsta,
som aflidit valdes Hofslagaren E. G. Engström
Gustafslund med tjenstgöring till 1894. års
slut.

§ 14.
Till suppleanter i kommunalnämden efter de
till ordinarie valda, valdes Herr J Olsson
Hagnesta och husegaren G. Eriksson i Kumla.

§ 15.
Till vice ordförande i Kommunalnämden
efter friherre A. Leijonhufvud valdes
Nämdemannen C. Carlsson i Röksta.

§ 16.
Till vice ordförande i kommunalstäm-
man efter Friherre A. Leijonhufvud val-
des Nämdemannen C. Carlsson i Röksta.

§ 17.
Till Snöfogdar valdes de i tur varande neml.

1:sta Ploglaget Arrendatorn af Kungsladugården
2:dra Ploglaget 1:sta Afdelningen Hugelsta N:o 4.
Ploglaget 2:dra Afdelningen Aug. Eriksson för Svista N:o 1.
3:dje Ploglaget H. Persson för Bahlsta N:o 2.
4:de Ploglaget P. Larsson för Årby
5:te Ploglaget Sven Löfgren för Måsta N:o 1.
6:te Ploglaget Axel Olsson. Eckersta.
7:de Ploglaget Arrendatorn af Kungsladugården
8:de Ploglaget E. W. Zakrisson. för Skensta N:o 1.
9:de Ploglaget Sahl.
10:de Ploglaget Arrendatorn af Odensberg.

§ 18.
Stämman beslöt att Snöfogdarna lika som
föregående år skola ega påbjuda att då
snö saknas på vägen men finnes i di-
kena, snö skall uppskottas på vägen till
förets upphjelpande.

§ 19.
Ordföranden anmälte att vid Sednaste man-
talsskrifning förekommit att personer från
församlingen bortflyttat; utan att uttaga
sina betyg i anledning hvaraf de blif-
vit skrifna på Socken, stämman upp-
drag åt Herrar Aug. Olsson i Qvinner-
sta och Sven Löfgren Måsta att å
stämmans vägnar ingå till Konungens
Befallningshafvande med yrkande, att
de blifva mantalsskrifna för nästkom-
mande år der de äro boende.

§ 20.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Larsson Grönsta och A. Eriksson i
Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/Anders Eriksson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 3 Jan: 1892
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106216.

Personrelationer