Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 28
December 1887

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Fyrktals Debiterings och Uppbördslängderna
företeddes granskades och godkändes

§3
Till Revisorer för granskning af Kommunal
Nämndens Räkenskaper och förvaltning för
innevarande år valdes Herrar J W Carlsson i
Grönsta och C Carlsson Röksta, samt till
suppleant Aug Olsson Qvinnersta

§4.
Till elektorer för väljande af landstings-
mäns utsågs Herrar C Carlsson Röksta och
C O Olsson Gredby samt till suppleanger
O Andersson Röksta och Aug Olsson Qvinnersta

§5
Till ledamöter i Bevillningsberedningen valdes
J E Olsson i Gårdskäl och J W Carlsson Grön-
sta samt till suppleant C O Olsson Gredby

§6
Till ledamöter i Kommunalnämnden med
tjenstgöringstid till 1888 års slut valdes
Herrar A Larsson i Grönsta, P Larsson
Årby, och C Carlsson Röksta samt till
suppleanter i samma nämnd och tid
Herrar C Fröman Helgesta och Aug Eriksson
i Svista

§7.
Till ledamöter i Barnhemsdirektion
Valdes J E Olsson i Gårdskäl och Fru A
Ericsson i Sahl med tjenstgöringstid till
1890 års slut samt C O Olsson och Fru
Olsson i Gredby med tjenstgöringstid till
1888 års slut.

§8.
Till ledamot i den nämnd som har att
upprätta priskurant å de varor som skola
upptagas i nästkommande års marke-
gångstaxsa utsågs Herr C Olsson Glömsta

§9
Till Brandrotemästare valdes O Andersson
i Röksta mot samma aflöning och vilkor
som föregående år

§10
Till Sockneombud att bevista Samman-
träderna under nästkommande år med
intressenterna uti häradsallmänningen
utsågs Herr C O Olsson i Gredby, hvil-
ken äfven här att lyfta och utdela de
medel, som komma att tillfalla hemma-
nen innom kommunen

§11.
Till Sockneombud att närvara vid Sam-
manträden under nästkommande år med
de Wäg och Tingshusbyggnadsskyldige innom
häradet utsågs Herr Carl Olsson Glömsta

§12
Stämman beslöt en afskrifning å kom-
munala utskylder för nästlidet år till be-
lopp 34 kronor 58 öre som icke genom laga
åtgärder kunnat indrifvas

§13.
Till Snöfogdar för nästkommande år valdes
de i tur varande nemligen
1:sta Ploglaget Herr C Bergstedt för Uppsalahalssen
2:dra Ploglaget 1 afdelningen L Larsson för Enby N:o 2
2:dra Ploglaget 2 afdelningen J Blomqvist för Svista N:o 3
3:dje Ploglaget Aug Olsson för qvinnersta N:o 2
4:de Ploglaget C Fröman Helgesta
5:te Ploglaget L J Andersson Gultbrun
6:te Ploglaget Th Lundqvist Hälltorp
7:de Ploglaget C Bergstedt Kungsladugården
8:de Ploglaget A W Andersson Ärsta N:o 1.
9:de Ploglaget J Eriksson Sahl
10:de Ploglaget E Kihlström Rosenborg

§14
Stämman beslöt att snöfogdarna skola
ega påbjuda att der snö saknas å
vägen men finnes i dikena ploglaget
skall uppskotta snö på vägen till
förets upphjelpande

§15
Om samma hvilkor erhålles, skall kom
muns annonsering ske lika som förra året,
och eger ordföranden prenumererar på
länskungörelsen

§16
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C Carlsson och O Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J,E, Olsson/

Justerat
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters Kyrka den 1 Januari 1888 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106215.

Personrelationer