Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1880

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Kloster Socken
I Sockenstugan den 28 Dec. 1880

§ 1. På framställning förklarades stämman vara lag
ligen pålyst.

§ 2. De af kommunalnämnden upprättade Fyrk-
tals, Debiterings och uppbördslängder företeddes och
godkändes utan anmärkning.

§ 3. Till ledamöter i kommunalnämnden med
tjenstgöringstid till utgången af år 1884 valdes:
H:r Gust Olsson i Eckersta
H:r Olof Eriksson i Ånsöga
H:r J. Eriksson i Sahl
H:r C. Carlsson i Röksta
H:r Gust Abrahamsson Hugelsta

Suppleanter
H:r Olof Larsson i Slagsta
H:r Ol. Andersson i Röksta
H:r And. Larsson i Grönsta
H:r Jan Jonas Jonsson i Qvinnersta
H:r E. W. Carlsson i Måsta
H:r P. Larsson i Årby

§ 4. till ledamöter i Barnhemmets
direktion med tjenstgörings skyldigheter till
1883 års utgång valdes.
H:r Carl Carlsson i Röksta
H:r J. E. Olsson Hustru i Gårdskäl

§ 5. Till plogmästare valdes:
1:a ploglaget Ulric Carlsson Uppsalahalsen
2:da ploglaget 1 Afdeln E. Carlsson Måsta
2 Afdeln. C. Ericsson Svista
3:dj Ploglaget O. Andersson Gredby
4:de Ploglaget C. Fröman Heljesta
5:te Ploglaget C. J. Pettersson Ärna
6:te Ploglaget L. F. Larsson Hälltorp
7:de Ploglaget Halfva Kungsladugården
8:de Ploglaget C. E. Carlsson Skensta
9:de Ploglaget J. Carlsson Djursta
10:de Ploglaget A. V. Noreì Sterbhus

§ 6. till gode män vid Landtmäteriförrättningar återvaldes.
H:r G. Olsson Eckersta
H:r C. Carlsson Röksta

§ 7. till gode män för tillsyn öfver förmynderskap återvaldes
H:r J. E. Olsson i Gårdskäl
H:r L. P. Åkerman

§ 8. Till Brandstodskommitèe återvaldes
H:r J. E. Olsson i Gårdskäl
H:r O. Olsson Skiftinge
H:r L. E. Olsson i Ånsöga
H:r N. J. Jansson i Ärna samt suppleanter.
H:r S. Olsson i Gärdtre
H:r C. Carlsson i Röksta

§ 9. Till Brandrotmästare återvaldes
H:r L. E. Olsson i Ånsöga, hvilken af kommunal-
kassan uppbär i årligt arvode 30 kronor med skyl-
dighet att sjelf hålla sig erforderligt biträde.

§ 10. Till Ledamöter i Bevillningsberedningen
återvaldes:
H:r L. P. Åkerman
H:r C. Olsson i Glömsta samt till Suppleant
H:r O. Eriksson i Ånsöga.

§ 11. till Revisorer af Kommunalräkenskaper
och förvaltning valdes:
H:r G. Abrahamsson Hugelsta
H:r L. F Östervall Stensborg
Suppleant
H:r J. E. Olsson i Gårdskäl.

§ 12. till ledamöter i 1881 års Priskurant-
och Markegågssättning återvaldes
H:r C. Olsson Glömsta

§ 13. Till Walmän för landstingsmans väljande, valdes
H:r Carl Olsson i Glömsta
H:r J. Ericsson i Sahl.

§ 14. Stämman beslutade enhälligt, lika med före-
gående år, att Plogmästare egde jem-
väl påbjuda, att der snö fattas på vägen
men finnes i dikena derintill, snö skall på
vägen uppskottas till förets upphjelpande.

§ 15. Till Kommunalstämmans och Kommunalnämndens vice ordförande valdes.
Herr Baron Leijonhufvud på Hvilsta.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J, E, Olsson/

Uppläst i Klosters Kyrka Söndagen den 2 Janu-
ari 1881 af
/Er; Gotth; Åbergh/
Stadskomminister

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106214.

Personrelationer