Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 28 December 1872.

{§.1.}
Fyrktals- och debiterings längderna för år 1872 före-
teddes, granskades och godkändes.

{§.2.}
Till Ledamöter i Kommunal Nämnden, med tjenstgöringsskyl-
dighet till 1876 års utgång, invaldes:
hemmansegaren Gustaf Olsson i Eckersta
hemmansegaren Olof Eriksson i Ånsöga
hemmansegaren Jonas Ersson i Sahl
Bruksegaren A. V. Noréus på Tunafors
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta.

{§.3.}
Till Suppleanter i Kommunl Nämnden, med tjenstgö-
rings skyldighet till 1876 års utgång, invaldes:
hemmansegaren
hemmansegaren Jan Jonas Jonsson i Qvinnersta
hemmansegaren Erik Pettersson i Ärna
hemmansegaren Carl Andersson i Röksta.

{§.4.}
Af Direktionsledamöterna för Socknens Barnahem
voro Herr A. P. Andersson på Helgesta och Fru
Zimmerman berättigade att utgå.

Herr A. P. Andersson återvaldes och i fru Zimmer-
mans ställe invaldes Kyrkovärden Carl Carlssons
hustru Christina Carlsson tjenstgöra till 1875 års utgång

{§.5.}
Följande tjenstemän tillsattes, att i Kommunen tjenstgöra
år 1873:

1:o {Sexmän}: för Kungsladugårds rote: Egaren till Hvilsta Säteri
för Hugelsta rote: Egaren till Hugelsta N:o 2, Grefve Beck Friis
för Hagnesta rote: Egaren till Bahlsta N:o 2., Olof Eriksson i Ånsöga
för Måsta rote: Egaren till Djursta N:o 1, uppehålles af Rättaren
för Ärna rote: Egaren till Ärna N:o 3, Per Jonsson.

2:o {Plogmästare:}
1:sta Ploglaget: Egaren till Snopptorp
2:dra Ploglaget, 1:sta afdelningen: Egaren till Hugelsta N:o 4. Grefve Beck Friis.
2:dra afdelningen: Egaren till Grönsta N:o 3, Herr A. Norrman
3:de Ploglaget,: Egaren till Hagnesta N:o 2, Anders Olsson.
4:de Ploglaget,: Egaren till Måsta N:o 2, E. W. Carlsson
5:te Ploglaget: Egaren till Slagsta N:o 2, Per Olof Larsson
6:te Ploglaget: Egaren till Ärna N:o 1, Per Erik Zachrisson.
7:de.Ploglaget: Kungsladugårdens arrendator
8:de Ploglaget: Egaren till Skensta N:o 2, Per Erik Zachrisson
9:de Ploglaget: Rättaren vid Djursta N:o 1.
10:de Ploglaget: Egarne af Odensalagärdet, och ansvarar Herr
A. V. Noréus för tjenstens uppehållande.

3:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna:}
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Johan Erik Olsson i Gårdskäl
Suppleant: Lars Olsson i Ånsöga.

4:o {Gode män vid landtmäteriförrättningar:}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta
Hemmansegaren Gustaf Olsson i Eckersta

5:o { Gode män för tillsyn å förmynderskap:}
Herr L. P. Åkerman och
Herr A. V. Noréus.

6:o {Ombud vid Markegångssättningen:}
Herr Carl Olsson i Glömsta

7:o {Brandstodsnämnd:}
Ordförande: Fjerdingsmannen J. E. Olsson i Gårdskäl
Ledamöter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna

Ordförande-Suppleant. Carl Carlsson i Röksta
Ledamots-Suppleanter: Olof Eriksson i Ånsöga
Olof Olsson å Skiftinge
Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga,
hvilken för befattningen åtnjuter arfvode med 25 rd. [Riksdaler]

8:o {Bevillnings Beredningen för år 1873:}
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Olof Eriksson i Ånsöga

{§.6.}
Sedan Rekarne Hushållningshgille anordnat derom,
att undervisare i Korgflätningskonsten komme att
finnas i Eskilstuna i början af nästa år, då
sjelfva undervisningen erhålles kostnadsfritt; så
och till införandet af denna nyttiga handaslöjd
inom socknen beslöt Kommunalstämman, att, i hän-
delse lämplig person anmäler sig dertill, skulle
af Kommunalkassan åt honom lemnas underhåll
under lärotiden, beräknad till 14 dagar, med En rd
om dagen.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/

/A P; anderson/
/C, Olsson/

Uppläst i Kyrkan d. 5/1 1873 af.
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106213.

Personrelationer