Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken
i sockenstugan den 27 Mars
1875.

{§.1.}
Klosters socken Kommunalräkenskap för år 1874
företeddes; Efvenså räkenskapen för socknens
Barnhem.

I afseende å förstnämnda räkenskap hade
Revisorerne anmärkt att i räkningen för äldre fattige
vore utfördt 26 kronor 60 öre för mycket, hvarigenom
behållningen från 1874 borde ökas med denna
summa.

Med godkännande af denna anmärkning, lem-
nade stämman ansvarsfrihet åt Kommunal
Nämnden för 1874 års förvaltning och räkenskap.

Barnhemsräkenskapen hade af Revisorerne
lemnats utan anmärkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt
Barnhemsdirektionen för år 1874.

{§.2.}
Till valmän för instundande landstingsmans-
val utsåg Kommunalstämman Herrar Carl
Olsson i Glömsta och Per Olsson i Gärdtre.

{§.3.}
Företeddes restlängd på 1874 års Kommunal
utskylder, upptagande summan 114 kronor 20 öre.
Denna restlängd upplästes och godkändes.

{§.4.}
Det hade ifrågaställts att nuvarande ploglags-
indelningen för Klosters socken icke innefattades
Tillbörlig jemnhet hemmanen emellan, hvadan
detta ärende, efter pålysning, nu till öfverlägg-
ning föredrogs.

Stämman beslutade att ploglagsindelningen
skulle i sin helhet öfverses af utsedde komite-
rade, hvilka fingo i uppdrag att efter omstän-
digheterne inkomma med förslag till ny indel-
ning, der så erfordrades för vinnande af jemnhet.

Till Komiterade valdes:
från 1:sta ploglaget utsågs: Herr L.P. Åkerman
från 2:dra ploglagets 1:a afdeln: Herr Abrahamsson för. Hugelsta.
från 2:dra ploglagets 2:dra afdeln: Lars Larsson i Grönsta
från 3:dje ploglaget 1:sta afdeln: Olof Eriksson i Ånsöga
från 3:dje ploglaget 2:dra afdeln: Carl Carlsson i Röksta
från 4:de ploglaget - : J.E. Olssson i Gårdskäl
från 5:te ploglaget - : Lars Fred. Larsson i Hälltorp
från 6:te ploglaget - : Per Olsson i Gädtre
från 7:de ploglaget - : Kungsladugårdsarrendatorn
från 8:de ploglaget - : Olof Olsson på Skiftinge
från 9:de ploglaget - : J. Eriksson i Sahl.
från 10:de ploglaget - : Skräddaren J.E. Törnqvist.
och valdes derefter Herr L.P. Åkerman att Komi-
terade sammankalla.

{§.5.}
Provincialläkaren Doktor J.F. Ihrman hade gjort
framställning derom att en vaccinationsföreståndare
i Klosters socken måtte blifva tillsatt med stöd
af Kongl. Sundhets Kollegii Cirkulär af den
31 Augusti 1874.

Kommunalstämman utsåg Skolläraren
Björk till vaccinationsföreståndare.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Per Olsson/
/J; Eriksson/
Sahl

Uppläst från Predikstolen den 4 April
1875 af /Jak A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106207.

Personrelationer