Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1885

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstäm-
ma med Kloster Socken i Sockenstugan
den 27 Juni 1885.

§.1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan, vara
lagligen utlyst.

§2.
I enlighet med Kyrkostämmans beslut samt från
Skol Rådet gjord hemställan, att Kommunalstämman
ville bemyndiga Nämndens ordförande att till Skol Rå-
det utbetala ett belopp af 1340 Kronor 22 öre utgörande
en i Skol Rådets Kassa för detta år uppkommen brist
i och för de nya Skolhusens uppförande, emedan utan
att så sker Skol rådet saknar medel att bestri-
da årets löpande utgifter, beslöt nu stämman att ofvan
berörda belopp skall till Skol Rådet utbetalas, så snart
medel dertill blifva tillgängliga i slutet af September
månad.

§3.
Restlängden öfver Kommunalutskylder för innevarande
år företeddes, granskades och godkändes, hvarvid Stäm
man beviljade följande afkortningar, nemligen.

Bryggartorp, Arb. E. B. Carlberg 9:20
Horsbrickan, Arb. E. Andersson 0,75
Berglund, C. G. Sundberg 2,75
Gultbrunns Soldattorp, Smedsarb. O. F. Söderberg 2,75
Gärtre, Arbk. G. Jansson 3,40
Petterslund, P, A, Hägg 1,75
Ingemarstorp, Arb, L. Sohl 3:40
Måsta, Inh:s, Erik Ersson 1:50
Fagerås, Arbk J. E. Carlsson 3:65
Qvinnersta Soldattorp, Sjuklige Soldaten
Sör 0,75


§4.
föredrogs väckt motion om Kommunal-utskylder-
nas fördelning och betalning på flera terminer,
hvarvid jemväl upplästes Kommunal Nämndens
i anledning af denna motion infordrade yttrande
i ämnet; och beslöt stämman bifalla motionen på
sätt nämnden föreslagit, och hvilket förslag finnes
intaget i nämndens protokoll för denna dag
i §1.

§5.
Ordföranden anmälde att af de å 1882 och 1883 årens
restlängder upptagna utskylder ett belopp af
13 Kronor 60 öre icke kunnat indrifvas, emedan styrkt
blifvit att detta belopp redan blifvit till den
förre Kassaförvaltaren inbetaldt, och hemstäldes nu
att detta belopp måtte få ur räkenskap afskrif-
vas; och beslöt stämman bifalla denna hemstäl
lan.

§6.
Beslöts att detta protokoll skall justeras af
Herrar N. Werner å Skiftinge och C. O. Olsson i
Gredby.

Som ofvan.
/J, E, Olsson./

Justeradt.
/[M N Werner]/
/C, O, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 5 Juli 1885
af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 juni 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106206.

Personrelationer