Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie kom-
munalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 26 Oktober
1895.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Joh.
Engström Tunafors och Anders Eriksson Qvinner-
sta.

§ 2.
Följande af Kommunalnämden upprättade och föreslag-
na utgifts och inkomststat för Kommunen för
nästkommande år blef af stämman godkänd
och besluten:

(Utgifter)
(Räntor och amoteringar.)
till jernvägslånet 926,00.
till Gallènska fonden 81.16.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättning 1563,08.
till E. Eriksson Ånsöga inteckning 500.00. 3070.24.

(Aflöningar)
till fjerdingsman 150.00.
till brandrotmästare 30.00.
till uppbördsman till presterskapet 75.00.
till sekreteraren 200.00.
till porto och skrifmaterialer 25.00.
till presterskapets Jura Stolè 75.00.
till annonsering 100.00.
till löner till tjenstfolket samt kost. 850.00.
till legodagsverken 50.00.
till utskylder 270.00.
till underhållskostnad å inventarier 200.00.
till underhåll af 35 hjon á 37 öre pr. dag. 4725.00.
till understödstagare utom fattiggården 800.00.
till hospitalafgift. 730,00.
till afkortningar 200.00.
till brist från 1895. 800.00.
till oförutsedda behof 297.01- 9577,01.

S:ma Kronor 12647,25.

(Inkomster:)
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200.00.
af bränvinsmedel 450.00.
af 22800 fyrk á 35 öre pr. fyrk. 7980.00.

S:ma Kronor 12647.25

§ 3.
Kommunalnämden hade vid sitt sednaste sam-
manträde beslutat att ärendet skulle föredragas
om kommunen nu ej ansåge det vara rätta
tiden att försälja sina aktier uti Oxelösund
Flen Westmanl. jernväg.. Efter en stunds öfverläggning
uttalade sig de fleste för att aktierna måtte
försäljas, det var blott en som yrkade
motsatsen, efter det diskussionen förkla-
rats afslutad, fattade stämman det beslut
att aktierna skulle försäljas och upp-
drog åt Kommunalnämden att
försälja dem.

§ 4.
C. Aug. Larsson Kumla hade väckt förslag om
ändring af tiden för de Kommunala upp-
börderna, nämden som förut haft frågan
under pröfning, ansåg skäl till ändring
föreligga och hade fördenskull föreslagit
att första uppbörden framflyttas tills i slutet
af Februari och den andra tills i första hälf-
ten af Augusti, stämman godkände nämdens
förslag.

§ 5.
Till Kommunalombud att bevista mantalsskrif-
ningen valdes Aug. Olsson i Qvinnersta
och O. Eriksson Slagsta, samt till suppleanter
P. Larsson Årby och Anders Larsson Grönsta
och skulle dessa personer ega rätt lemna
uppgift på de personer, som böra befrias
från erläggande af personella utskylder för år 1896.

som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Joh. Engström/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 17 November 1895 af
/Carl Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106196.

Personrelationer