Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 26 Mars
1887.

§1
Stämman förklarades på framstäld för-
frågan vara lagligen utlyst

§2
Företeddes följande af revisorerna granska-
de, och under Kommunal Nämndens förvaltning
stälda kassors räkenskaper, nemligen:
Kommunalkassan
Lasarettsfonden
A P Anderssons Mat och Polettkassa

Då mot dessa kassors Räkenskaper och för-
valtning vid revisonen inga anmärknin-
gar förekommit beslöt stämman på ser-
skild framställning för hvarje kassa
bevilja full ansvarsfrihet för sistför-
flutna året 1886.

§3
Barnhemmets Räkenskaper företeddes och
beviljades på revisorernas hemställan
Barnhemsdirektionen full ansvarsfrihet
för dessa Räkenskaper och förvaltning för
sistlidet år. Rörande barnhemmet beslöt
stämman på ene revisorns Herr J W Carlssons
framställning att ingå till barnhems direktio-
nen med anhållan att densamma må söka
utarbeta förslag till ändringar rörande
inrättningen så att den må bättre lemna
kommunen någon nytta och ej blifva så dyr
som det nu ställer sig på hvarje der in
taget barn, samt huru många barn kunna
fostras på barnhemmets egna medel utan bidrag
från Kommunalkassan, dessutom borde alla leve-
ranser som kunna, anskaffas genom angtrepenads-
auktion, och borde direktionen inkomma med sitt
betänkande till Oktoberstämman.

§4
Företeddes för granskning restlängden öfver obetal-
da utskylder till kommunen för nästlidet år och
bevilljades följande afkortningar
Löfhagen Enkan A L Gustafsson 0 - 50
Grindstugan Arb: P E Erlandson 0 - 75
Wintertorp Arb: C G Andersson 3 - 56
Wintertorp Arb: Alb: Andersson 0 - 50
Fagerås Arb: J E Carlsson 0 - 75
Skogsberg Arb: F O Helsberg 0 - 75
Kloster Allmänning A Sofia Ström {0 - 25}
7 - 06
i öfrigt godkändes längden och skulle den
öfverlemnas till laga indrifning

§5
Till ledamot i djurförsäkringskomitéen valdes
Herr C O Olsson i Gredby

§6
Fabriksarbetaren E M Carlsson hade hos Nämndens
ordförande anhållit om afkortning af sina kommu
nala utskylder för förra året 5 Kronor 23 öre på
grund af, att han vore dubbelskrifven och
vore debeterad på två håll såväl i Eskil-
stuna der han bor som vid Bryggartorp
der han förr bott, och beslöt stämman
på de upplysningar som lemnades bifal-
la denna Carlsson begäran

§7
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Aug Olsson i Qvinnersta och Olof Andersson
i Röksta.

Som Ofvan
/J,E, Olsson,/

Justeradt
/Aug, Olsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka den 3 April 1887 af /E.G. Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106193.

Personrelationer