Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan
den 25 September 1899

§1
Att justera detta protokoll valdes
Herrar Aug Olsson Qvinnersta och
A Sahlin Kumla

§2
Upplästes en från Konungens Befall-
ningshafvande, till Ordföranden i komunal-
stämman stäld skrifvelse med anhållan
att komunalstämman behagade afgifva
yttrande huruvida och med hvilket belopp
komunen vore villig bidraga till aflönande
af en särskildt polisuppsyningsman innom
de Eskilstuna Stad närmast angränsande
delar af socknen, särskildt, de till be-
folkade områderna af egendomarna Brygg-
gartorp och Hvilsta hvilka blifit uppdela-
de och försålda till tomter. Under öfverlägg-
ningen derom yrkades dels bifall till framstäl-
ningen att komunen skulle bidraga med
ett belopp af femhundra kronor, dels afslag
derå emedan det icke för närvarande ansågs
vara af behofvet påkalladt. Sedan derefter ordföran-
den förklarar yrkandet om bifall voro med öfver-
vägande ja besvaradt, begärdes röstning och utföll
röstningar så att får bifall till framställningen
afgåfvos 631 röster och får afslag 257 röster, då
förslaget om bifall Södeles blef det öferögande
beslutet. Stämman beslöt vidare att få uttala
den önskan att den polisman som blifer anstäld
måtte få sederbörligt förordnande att vara
allmän åklagare å de områden som blifer
honom tilldelad, äfvenså uttalade
Stämman den önskan att området måtte
utsträckas till hela Kloster socken

Som ofvan
/C,A, Olsson/

Justeradt
/Aug, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 15 Oktober 1899 af
/C.Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106182.

Personrelationer