Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juni 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juni 1898

Anmärkning

Protokoll fördt vid kommunal-
stämma med Kloster socken
i sockenstugan den 25 Juni
1898.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
C. A. Olsson. Hugelsta. och Carl Olsson. Glömsta.

§2.
Upplästes följande af Kommunalnämden
upprättadt förslag. angående frågan rörande
flyttning af barnhemmet.

"Till Kommunalstämman i Kloster Socken!
Wid Kommunalstämma den 30 Oktober
1897. uppdrog kommunalstämman åt. kom-
munalnämden att inkomma med yttrande
rörande vidare åtgärder i frågan an-
gående barnhemmet, sedan nämden
ibland sig utsett undertecknade att
upprätta förslag att föreläggas kommu-
nalstämman få vi afgifva följande.

Af de handlingar som finnas tillgäng-
liga framgår af Kommunalstämmans
protokoll den 30 mars 1869. att först
då framställning gjordes af landtbrukaren
A. P. Andersson i Helgesta om bildandet
af ett barnhem i förening med småbarns-
skola inom socknen, såvida sådant
genom frivilliga bidrag kunde åstad-
kommas, jemte tillkännagifvande att
han för detta ändamål ville för
sin del tillskjuta Ettusen /1000/ kronor
med vilkor att en fond bildades
genom bidrag till denna välgören
hetsinrättning, landtbrukaren Olof
Olsson på Skiftinge förklarade att
han anslog 600 Kronor att årligen
utgå under hans och hans hustrus
lifstid, samt att efter bägge deras
död för samma ändamål afsättes ett
så stort kapital att en ränta af
600 kronor årligen tillfölle barnhem-
met, sedan beslutats att ett barn-
hem skulle uppföras, förklarade O.
Olsson på Skiftinge att han på hem-
manet Gårdskäls egor ville åt försam-
lingen utan ersättning och utan af-
gäld upplåta erforderlig mark till
barnhemsanläggningen öfver hvilken
mark församlingen finge nyttjanderätt
så länge denna inrättning der funnes,
och hvilken handling den 14 Decem-
ber 1870 intecknats i hemmanet
Gårdskäl N:o 1. 3/4 förmedlat mantal,
enl. Kommunalstämmans protokoll den
31 Oktober 1888 hade från förre
Riksdagsmannen A. P. Andersson en
skrifvelse ankommit att som barnhem-
met genom försumlighet eller dödande
kommit på ofri grund tomten måtte
för Kommunens räkning inköpas
för att afsöndras och blifva socknens
egendom, till hvilket köp han ville
bekosta köpeskillingen om Kommu-
nen bekostade afsöndringen, det
uppdrogs då åt Carl Carlsson Röksta
att uppgöra köpet med egaren J. E.
Olsson. Skiftinge och blef köpesumman
200 kronor, men föreskrefs då i
Köpekontraktet att om församlingen
af en eller annan anledning icke
skulle Komma att behöfva tomten,
egaren af hemmanet skulle ega
rätt att återköpa densamma till
samma pris.

Då Kommunalstämman redan förut
beslutat att icke bekosta några repara-
tioner på det gamla barnhemmet., så faller
ju af Sig sjelft att frågan om flyttning
af detsamma redan kan anses vara
bestämd, och då enligt hvad oss synes
i Donatorernas föreskrifter något hinder
om kommunen beslutar anskaffning
af annan lämplig. lokal deri icke före-
finnes. föreslår Kommunalnämden.

{att} barnhemmt flyttas till Bahlsta, Samt
lämplig lokal derstädes för ändamå-
let anskaffas, hvartill om det för
Kommunen befinnes fördelakligt använ-
des materialen af de gamla husen
vid nuvarande barnhemmet, eller om
lämpligare blifver, så försäljas de
gamla husen och medlen användes
för ny lokal.

{att} egaren till Skiftinge betalar för nuvarande
tomten de i Köpekontraktet bestämda
Tvåhundra /200/ kronor, dessutom alla
de kostnader Kommunen utlagt för
platsens afsöndring, samt skälig ersätt-
ning för å tomten befintliga planteringar
äfven så för den å tomten varande
brunn, och att medlen, som härför
inflyta måtte få reserveras för ny
lokal.

att förre rikdsagsmannen A. P. Andersson
Stockholm om han skulle återfordra
de här förut nämda 200 kronor, som
han utbetalt för inköp af tomten, dessa
medel i så fall måtte till honom öfver-
lemnas.

{att} Styrelsen Sammansättes Som förut
och fonderna förvaltas på sätt
hittils skett.

att de å fondera influtna räntor årli-
gen den 31 December af barn-
hemmets kassaförvaltare utbetalas till
kommunalkassan för underhåll af
de å hemmet intagna barn.

{att} derest stämman beslutar i öfver-
ensstämmelse med kommunalnämdens
förslag, en Komite bestående af
tre personer måtte utses, Som
får i uppdrag att anskaffa lämplig
lokal."

Klosters Sockenstuga den 11 Juni 1898
Å kommunalnämdens vägnar
/Aug Olsson/
/Joh. Engström/
/C. Aug, Olsson./

På framställd fråga om stämman
godkände förslaget, beslöts att i Sin
helhet godkänna detsamma.

§3.
Till Komiterade, hvilka fingo i uppdrag
att realisera stämmans beslut valdes
Aug. Olsson Qvinnersta (sammankallande)
Carl Carlsson Röksta och C. A. Olsson
Hugelsta, Komitén bemydigades att
om den ansåg lämpligt försälja de
gamla husen, eller och använda dem
vid anskaffning af annan lokal

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/C, A, Olsson/
/C, Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 3 Juli 1898 af
/C. Sundström/
[MARG: Begädt
{Pottokollsutdrag}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 juni 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106173.

Personrelationer