Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 25 Februari 1883.

§1.
Kommunens röstberättigade medlemmar, hvilka hafva strand
rätt vid Eskilstuna å eller hvilkas rätt i öfrigt kunde
vara af frågan beroende, hade till denna dag blifvit kal-
lade för att höras i anledning af en af Nyby bruks egare
gjord underdånig ansökning om dispositionsrätt till det
vid f.d. Holms bruk i Thorshälla Socken belägna vatten-
fall; och beslöta vid stämman närvarande att i det
till Kongl. Maj:t afgifvande underdåniga yttrande
anhålla, att någon ytterligare dispositionsrätt till ofva
berörda fall för anläggande af industriella verk,
hvarigenom kan föranledas vattnets uppdämning på
ofvanför belägna lågländta marker, icke måtte sökan-
dena beviljas, samt vattenståndet i ån icke höjas öfver
den nivå som vid fastställandet af Hjelmaren - Qvisma-
rens Sjösänkningsbolags arbeten, blifvit bestämd.

§2
Herrar Gustaf Olsson i Eckersta och E. W. Carlsson
i Måsta utsågos att Lördagen den 3 nästkomman-
de Mars kl. 9 f.m. sammanträffa hos ordföran-
den för att justera detta protokoll samt under
skrifva det till Kongl. Maj:t stälda yttrandet i
ämnet

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Justeradt den 3/3 :83.
/Gust Olsson/
/E, W, Carlson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106170.

Personrelationer