Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 januri 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 januri 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan
den 24. Januari 1891.


§1.
Efter det, uppå derom framstäld förfrågan
stämman förklarats vara lagligen
utlyst, utsågos Herrar G. Berglund å
Hugelsta och And. Larsson i Grönsta
att justera dagens protokoll.

§2.
Från Konungens Befallningshafvande
i länet hade ankommit skrifvel-
se till Kommunalstämmans ord-
förande med anmodan, på grund
af 18§ å Kongl. kungörelsen och
kommunalstyrelse på landet den
21 Mars 1862. att kalla Kommunal-
stämma för besluts fattande om
och med hvilket belopp kommu-
nen vill teckna aktier i ett
enligt Kongl. förordningen angå-
ende aktiebolag den 6 Oktober
1848 bildadt bolag för byggandet
af jernväg inom Norra Söderman-
land på sätt komiterades för näm-
da jernvägsanläggning bifogade
skrifvelse närmare angifver.

Efter uppläsandet af dessa hand-
lingar uppstod en kortare öfver-
läggning, under hvilken yrkades
dels bifall till komiterades fram-
ställning om ett bidrag från Kloster
socken af 4700 kronor. dels och
afslag å Samma framställning.

Efter det öfverläggningen förkla-
rats afslutad och sedan efter
framstäld proposition, ordföranden
förklarat frågan om det äskade
bidragets beviljande med öfvervä-
gande nej besvarad, begärdes vo-
tering, hvarvid fågan huruvida
Kloster Socken skulle medels
aktieteckning bidraga till ofvan-
berörde jernvägsanläggning afslogs
med 5274 röster mot 2495 röster, som
afgåfvos för bifall till komitera-
des framställning.

Under omröstningen och vid upprop
af Eskilstuna JernManufaktur aktie-
bolag anmälde sig Ingeniören
Magnus Brunskog vilja utöfva
rösträtt för sagda bolag på
grund af en för honom utfär-
dad fullmakt af direktören för
samma bolag G. Fahlstedt, hvil-
ken innehar bolagstyrelsens full
makt att, bland annat vid
kyrko och kommunalstämma föra
bolagets talan och utöfva dess
rösträtt, då direktören G. Fahl-
stedt sålunda måste anses
vara den för bolaget röst-
egande, hvilken icke, i
strid med 13§ i ofvan åbero-
pade Nådiga förordning om
Kommunalstyrelse på landet,
egt att sin rösträtt öfverlåta
på en inom Klosters kommun icke
röstberättigad, så blef den af Ingeni-
ören M Brunskog aflemnade full-
makt Kasserad.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeradt
/Anders Larsson/
/Gustaf Berglund./

Upplästi Kloster kyrka Söndagen den 1 Febr.1891
af /A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 januri 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106165.

Personrelationer