Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 december 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 december 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid ordina-
narie kommunalstämma med
Klosters socken i Sockenstugan
den 23 December 1905.

§ 1.
Att justera protokollet valdes Herr Hil-
mer Engström och Axel Andersson i Ånsöga.

§ 2.
Fyrktals- samt debiterings och uppbördsläng-
derna för nästk. år godkändes.

§ 3.
Till revisorer af Kommunalnämndens rä-
kenskaper och förvaltning för innevarande
år valdes Herr J. E. Olsson, Skiftinge
och E. J. Danielsson, Siegesberg samt till
suppleanter Aug. Holmgren, Måsta och
H. Leijon, Djursta.

§ 4.
Godsägaren H. Leijon, Djursta anmälde, att
han önskade blifva införd i årets fyrktals-
längd, och beviljade stämman hans begäran.

§ 5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande år
1906 valdes Fabrikör Joh. Engström, Tunafors
Fjärdingsman Oskar Andersson och Aug.
Holmgren, Måsta samt till suppleanter, att
tjänstgöra i den ordning de här nämnes C. G.
Sundkvist, Röksta A. Ahlborg, Grönsta och J. E.
Olsson, Skiftinge.

§ 6.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes Herr J. E. Olsson
Skiftinge, Fabrikör Joh. Engström, Tunafors
Handelsföreståndar Axel Ek, Siegesberg
och Oskar Karlsson, Olivehäll, samt till
suppleanter att tjänstgöra i nu nämnd ord-
ning, O. A. Neuman, Olofsberg och H. Vän-
nerdahl, Jennydal.

§ 7.
Till ledamöter i barnhemsdirektionen, med
tjänstgöring till 1908 års slut valdes Herr J. E. Ols-
son, Skiftinge och Fru Berta Engström, Stensborg.

§ 8.
Till fjärdingsman, för en tid af 3 år, och med af-
löning af 700 kronor pr. år, återvaldes Herr Oskar An-
dersson i Furuhäll, men beslöt stämman, att för
den händelse socknen införlifvas med Eskilstuna
Stad under denna 3 års period fjärdingsmans lön
upphör från och med det år införlifningen träder
i kraft.

§ 9.
Till ombud att inställa sig inför Häradsrätten
å tingsstället i Eskilstuna den 16 nästa Januari
angående sammanslagningsfrågan valdes Herr
J. E. Olsson, Skiftinge och Fabrikör Joh. Eng-
ström, Tunafors samt till suppleant C. G.
Sundkvist, Röksta.

§ 10.
Till ombud för intressenterna i häradsall-
männingen för nästkommande år valdes
A. Ahlborg, Grönsta, hvilken äfven äger
rätt lyfta och utdela medlen, som tillfalla
hemmanen inom kommunen, samt till
suppleant C. A. Olsson, Hugelsta.

§ 11.
Till ledamot i den nämnd som har att upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar
som skola upptagas i nästk. års markegångs-
taxa valdes Axel Andersson i Ånsöga och
till suppleant Sven Grovin, Årby.

§ 12.
Till ombud att närvara vid Tingshusbyggnads-
skyldiges alla sammanträden under näst-
kommande år valdes C. A. Olsson Hugelsta
och till suppleant A. Jansson, Skensta,

§ 13.
Till ombud att närvara vid väghållnings-
skyldiges alla sammanträden nästkom-
mande år valdes Herr Aug. Holm-
gren, Måsta och till suppleant C. Zak-
risson, Skensta.

§ 14.
Till brandrotemästare i 1:sta roten valdes
slaktar A. Hedin i Nybyborg kvarstående
är Gårdsäg. Alfr. Johansson i Forshaga.

§ 15.
Till brandrotemästare för 2:dra roten
valdes C. O. Ramin i Svista för ett år i st. för
Adolf Olsson, Hugelsta och för två år valdes
Edvin Olsson i Röksta.

§ 16.
Till brandrotemästare för 3:dje roten valdes
C. F. Fredriksson, Helgesta kvarstående
är C. Karlsson i Eckersta,

§ 17.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt A.
Ahlborg, Grönsta och Fjärdingsman Oskar
Andersson, att å stämmans vägnar samt
med dess makt och befogenhet under
nästkommande år hos Konungens Befall-
ningshafvande och andra vederbörande
myndigheter, göra framställningar och
yrkanden i fråga om rätt mantalsskrifning,
hvartill de enligt inhämtade upplysningar,
anse skäl förefinnas, samt i sådana
frågor afgifva infordrade förklaringar, eller
påminnelser, samt äfven hos högre myndighe-
ter fullfölja frågor af sådan beskaffenhet.

§ 18.
Vid föredragning af hundskattefrågan upp-
stod en liflig diskussion hvarvid yrkades
dels 10 kr. och dels 5 kr. skatt. Stämman
beslutade, utan votering, en hundskatt
af 10 kronor för nästa år.

§ 19.
Till ordförande i brandstodskommiten efter
Herr Olsson Hugelsta, hvilken frånsade sig
uppdraget, valdes Herr C. G. Sundkvist, Röksta.

§ 20.
Till ledamot i brandstodskommiten valdes
Herr C. A. Olsson, Hugelsta.

Som ofvan.
/A, Ahlborg./
ordf.

Justeradt:
/Joh, H, Engström/
/Ax. Andersson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 31 December 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 23 december 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106155.

Personrelationer