Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 22 Oktober 1904

§ 1.
Att. justera detta protokoll valdes W. Hammarin
och J. H. Engström Tunafors.

§ 2
Följande af Kommunalnämnden upprättade och
föreslagna utgifts och inkomststat för Kommu-
nen för nästkommande år blef af stämman
godkänd och besluten

{Utgifter}
Räntor och amoteringar
till jernvägslånet. 950.
Folkskollärarnes Pensionsinrättn. 1563.08
å Inteckning i fattiggården 500 3013,08

Aflöningar
Fjerdingsman 500.
Polisuppsyningsman 500.
Helsovårdstillsyningsman. 200.
tillsynnigsmännerna vid fattigg. 100.
barnmorskan 100.
Uppbördsman af presterskapets utsk. 75.
löner till tjenstfolket samt kost. 2000.
legodagsverken 400.
Sekreterarearvode. 500.
porto och skrifmaterialer. 25.
utskylder. 300.
Underhåll af hus och inventarier. 1000.
Underhåll af 48 hjon à 40 öre. 7008.
Understödstagare utom fattiggården 2800
Hospitalafgifter. 365.
80 famn. ved. à 9 Kr. 720.
annonsering 150.
belysning vid Tunafors. 200.
beräknad afkortning 2500
oförutsedda behof. 1003.92.- 20446 92.

S:ma Kronor. 23460.92

{Inkomster.}
af fattiggården 3200.
Räntor 1200.
Barnhemskassans räntemedel. 700.
andel af till Kongl. Statskontoret
influtna bränvins minuthandels
och utskänkningsafgifter. 900.
af 57300 furk à 20 öre 11460.
Kassabehållning 6000.

S:ma Kronor. 23460.

§3.
Att. uppgöra förteckning å de personer, hvilka.
på grund af fattigdom eller sjukdom böra
från mantalspenningar befria för nästk. år
valdes Fjerdingsman Oskar Andersson, Oskar.
Carlsson. Olivehäll och Aug. Olsson Qvinnersta

§ 4.
Till ombud att bevista mantalsskrifningen val-
des Polisuppsyningsmannen W. Hammarin och
Arrendator G. Sundkvist Röksta. samt till
suppleanter. arrendatorn Sven. Gravin Årby
och A. Sahlin Kumla.

§ 5.
Upplästes Herrar. W. Hammarin, Oskar Carlssons
och Axel. Ek. förslag till ändring af § 5.
och § 21. i reglementet för fattiggården, samt
Kommunalnämndens deröfver afgifna yttrande
hvari densamma, då något skäl för ändring
af nu nämnda paragrafer icke förefanns
föreslog Kommunalstämman att icke bifalla
förslaget om ändring. efter en stunds öf-
verläggning, blef stämmans beslut att
bifalla Kommunalnämndens förslag.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Vilh; Hammarin./
/Joh, H, Engström/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 20 November 1904 af /E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106152.

Personrelationer