Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Ordinarie Kommunalstämma
med Kloster socken i Socken-
stugan den 22 Okt. 1898.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C. Carlsson Röksta och C. Zakrisson Skensta.

§2.
Följande af Kommunalnämden upprättade
och föreslagna utgifts och inkomststat
för Kommunen för nästkommande år
blef af stämman godkänd och besluten.

{Utgifter}
Ränta och amorteringar
till jernvägslånet 926.00.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättn. 1563,08.
till E. Eriksson. Ånsöga 500.00 - 2989,08

{Aflöningar}
till fjerdingsman. 300.00.
till brandrotmästare 30.00.
till uppbördsman till presterskapet 75.00.
till sekreteraren 200.00.
till porto och skrifmaterialer 25.00.
till presterskapets Jura Stolé. 75,00.
till löner till tjenstefolket samt Kost. 1500.00.
till legodagsverken. 150.00.
till utskylder. 270.00.
till underhållskostnad å inventarier 300.00.
till underhåll af 47 hjon å 37 öre pr dag 6345.00.
till underhåll af 5 barn på barnhemsfonden 675.00.
till understödstagare utom fattiggården 1400.00.
till hospitalafgift 730.00.
till 50 famn. ved å 10 kr. 500.00.
till till amortering 100.00.
till óförutsedda behof 1290.76 - 13965,76
S:ma Kronor. 16954.84.

Inkomster.
af Klosterström 1017,25.
af ränta å jernvägsmedlen 17126,89 4% 685,00.
af bränvinsmedel. 450.00.
af fattiggården 3200.00.
af barnhemsKassan räntemedel ungefär 500,00.
af 30,007 fyrk. å 37 öre. 11102.59.
S:ma Kronor. 16954.84 -

§3.
Kommunalnämdens uppgjorda förteckning
på de personer, hvilka på grund af fattig-
dom eller sjuklighet böra från mantals
penningar befrias blef af stämman
godkänd.

§4.
Till ombud att bevista mantalskrifningen
valdes Aug Olsson Qvinnersta och C.
Zakrisson Skensta.

§5.
Till tillsyningsmän öfver bettlare inom Kommu-
nen valdes A. W. Jansson . Lilla Nyby.
Aug. Olsson Qvinnersta, A. Ahlborg
Grönsta och Olof Eriksson i Slagsta
och skulle för hvarje bettlare, som öfver-
lemnas till länsman KommunalKassan
utbetala till tillsyningsman Tio /10/
Kronor i ersättning.

§6.
Med anledning af skrifvelse från styrel-
sen för länets folkhögskola beslöt
stämman att årligen med början 1899.
till dess annorlunda beslutas lemna ett
anslag af 1/4 öre pr. fyrk till folkhögsko-
lan att användas till beredande af
friplatser vid skolan åt elever från
Kommunen.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Carl Zachrisson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 6 November 1898 af
/Einar Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106151.

Personrelationer