Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstämma med kloster
socken i sockenstugan
den 22 Okt. 1892.

§1.
Kommiterades i fattiggårdsfrågan till kommunalstäm-
man ställda skrifvelse upplästes, deraf
framgick att komitén tagit trenne egen-
domar inom socknen i betraktande, hvil-
ka möjligen kunde för behofvet användas
desamma voro Bahlsta N:o 1.2 7/8 mantal
Måsta N:o 1.2 13/16 mantal och Skensta N:o 1. 5/8
mantal, men kunde komiterade icke af
göra, hvilken af desamma hade företräde
framför en annan emedan de icke kun-
de sägas vara fullt lämpliga någondera
de olika kostnadsförslagen på hvardera af
dessa hemman upplästes. Efter en stunds
öfverläggning uttalade sig flera talare
för frågans uppskjutande tillsvidare, enär
det icke vore för närvarande af be-
hofvet så påkalladt, som när frågan
första gången väcktes; och tills man er-
hållit fasta på nuvarande fattighustom-
ten, andra åter ansågo frågans afgöran-
de vara af behofvet, sedan en
talare yrkat att ärendet måtte remitte-
ras till fattigvårdsstyrelsen för att den-
samma skulle få afgifva utlåtan-
de i frågan och med detta inkomm-
ma till nästa Ordinarie Kommunalstäm-
ma för att då blifva första ärendet att
vid densamma företaga till afgörande,
blef på derom framställd fråga detta
stämmans enhälliga beslut.

§2.
Granskades restlängden å obetalta utskylder
till kommunen för 1891. års sista uppbörd
upptagande ett belopp af 58 kronor 08 öre
längden godkändes och skulle densamma
till laga indrifning befordras.

§3.
Arrendatoren af Kungsladugården C. H. Bergstedt
väckte motion om att en hundskatt
af 5 kronor måtte införas i socknen
och att fattigvårdsstyrelsen erhölles i uppdrag att
afgifva förslag hvartill medlen borde användas och
skulle förekomma till behandling vid
Ordinarie Kommunalstämma i December
d. år.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Sven Löfgren Hugelsta och L. Olsson
Ånsöga

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Sven Löfgren/
/Lars Olsson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 30 okt 1892
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106150.

Personrelationer