Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 22:dra
Mars 1865.


{§.1.}
Företeddes Räkenskaper för Klosters Sockens
Kommunalkassa år 1864, hvilken blifvit
granskad och riktig befunnen af de ut-
sedde Revisorerne.

På framställning lemnades Kommunal-
nämnden full decharge för förra året.

{§.2.}
För Arbetskarlen Hagströms i Ärna Enkas dotter
{Maria Amalia Hagström}, född 1852 21/4,
hvilken blifvit intagen till vård i Barna-
hemmet, anslogs månadtligt understöd
af 3 Rd [Riksdaler] i månaden till den 1. instundande
Juli;
och för samma tid anslogs i månaden Rd 4,50,
åt Torparen Lars Bergman i Janslunda, Thors-
hälla Socken, för vård om aflidne Staldrägen
Olof Anderssons i Grönsta barn {Agnes
Charlotta} och {Lovisa Mathilda}, den första
7 och den andra 5 år gammal.

{§.3.}
Hemmansegaren Anders Peter Andersson
i Heljesta valdes att såsom Ombud för
Kloster Socken, å sammanträde inför Herr
Kronofogden i tingshuset här i Staden Onsdagen
den 29 i denna månad, klockan 11 f. m., afgifva
yttrande huruvida och på hvad vilkor Öster
och Wester Rekarne Häradsboer kunna vara
hugade att om ett Distrik Lazarett med Eskils-
tuna Stad sig förena, heldre än att fortfarande
hafva eget sjukhus.

{§.4.}
Öfver Källarmästaren Alfred Törnbloms
hos Konungens Befallningshafvande i Länet
gjorda ansökning, att vid luststället Djur-
gården eller Intagan få under instundande
sommarmånader, från och med den 1 Maj
till den 1 October, idka Utvärdshusrörelse
med utskänkning af Spirituösa drycker
med inskränkning att bränvin endast utlem-
nas vid måltider åt spisande gäster, lem-
nade Stämman det yttrande, som beslöts
genom votering med 804 fyrktal mot
408 fyrktal, att Stämman emot Källar-
mästaren Törnbloms ansökning icke hade
något att erinra.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat
/S, M, Bruce/
/Alfr Herm Ekström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106146.

Personrelationer