Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters för-
samling den 22 Maj 1867.

{§.1.}
Öfver Eskilstuna Stadsfullmäktiges hos Kongl.
Maj:t i underdånighet gjorda ansökan, att föl-
jande områden, hvilka ligga inom Klosters Socken,
nemligen: den s.k. Intagan eller Djurgården, Stadens
jemte Klosters och Fors församlingars gemensamma
Begrafningsplats, samt hvad som från Kungs-
ladugårdens egor upplåtits till Eskilstuna Stads
utvidgande måtte i Kommunalt hänseende
läggas till Eskilstuna Stad, lemnande Stäm-
man det underdåniga yttrande, att ingenting
vore att erinra mot den underdåniga ansök-
ningen, hvad anginge det nya Stadsområdet
och Begrafningsplatsen; men att, då Intagan
eller Djurgården till läget är afskiljd från
Staden, samt, genom denna lägenhets afstå-
ende, församlingen kunde erfara
förlust i kommunala utskylder; afstyrkte
Stämman i underdånighet bifall till Stads-
fullmäktiges underdåniga ansökning i denna del. -

{§.2.}
Bifölls af Nils Fredrik Olsson i Skensta sökt
endtledigande från Fjerdingsmanstjensten, så
snart annan Fjerdingsman kan antagas; och
skulle platsen annonseras ledig. -

{§.3.}
Skräddaren Westling i Westerlund, Stenquista,
hade omhändertagit Enkan Fredrikssons i
Hagnesta son {Anders Gustaf}, och skulle Westling
derför åtnjuta det anslag för gossen, som
förut vore bestämdt åt hans moder. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/J: A: Gyllenspetz/
/I J, Bergholm/
/Carl Olsson/

Förestående Protokoller upplästa i Eskilstuna,
Kloster och Fors Kyrka Söndagen den 26 Maji 1867 af:
/Erik; Eriksson./
adj. Past.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106145.

Personrelationer