Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
komunalstämma med Klos-
ter socken i sockenstugan
den 22 december 1900

§1
Att Justera detta protokoll valdes Herrar C
Karlson Röksta och J. Engström Tunafors.

§2
De af ordföranden å komunalnämdens
vägnar upprättade fyrktals samt debiterings
och uppbördslängderna godkändes med
undantag af lägenheten Björkdalen som
ej var upptagen emedan den af bevill-
ningsberedningen uteglömts.

§3
Till Revisorer å de kommunala räkenska-
perna valdes Herrar J. E. Olsson Skiftinge
och J. E. Danielson Tunafors samt till sup-
leant Häradsskrifvaren E. Schytz.

§4
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes Herrar J. E. Olsson
Skiftinge och A. Sahlin Kumla samt till
supleant C. Karlson Röksta.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes C Olsson Hugelsta. Aug. Olsson Qvin-
nersta och A Ahlborg Grönsta samt till sup-
leanter Herrar J. Engström Tunafors och C.
Carlson Röksta.

§6
Till ledamöter i komunalnämden för en tid
af fyra år valdes A Ahlborg Grönsta Edv.
Olsson Glömsta C. Zakrison Skensta A Sahlin
Kumla samt handlanden Huterström

§7
Till ledamot i komunalnämden efter C F.
Lindkvist för en tid af två år valdes matrial-
förvaltaren Petterson Hannelund.

§8
Till supleanter i komunalnämden för en tid
af två år valdes A Olsson Eckersta Aug. Bergström
Karlbärg C. A Johanson Fridnäs L. A. Karlson
Ärsta. P. Clevander. Djursta och A. Janson Skensta.

§9
Till ordförande i komunalnämden för en
tid af fyra år valdes Landtbrukaren Aug.
Olsson Qvinnersta och till vise ordförande
A Ahlborg Grönsta.

§10
Till ledamöter i barnhemsderiktionen
med tjänstgöring till år 1903 valdes C. A.
Olsson och Fru Amelie Olsson Hugelsta.

§11.
Till ledamöter i den nämd som har att
upprätta priskurant å de varor och persed-
lar som skola upptagas i näskommande
års markegångstaxa valdes Edv. Olsson
Glömsta och till supleant A. Ahlborg. Grönsta

§12
Till sockenombud för intresenterna i härads-
almänningen för näskommande år
valdes Herr Aug. Olsson Qvinnersta hvilken
äfven äger rätt att lyfta och utdela
medlen som tillfalla hemman inom
komunen.

§13
Till ombud att närvara vid tingshusbyggnads
skyldiges sammanträden nästkommande år
valdes Herr Edv. Olsson Glömsta och till
supleant Herr Adolf Olsson Eckersta.

§14.
Till ombud att närvara vid väghållnings-
skyldiges alla sammanträden näskomman-
de år valdes Herr C. H. Bergstedt samt till
supleant A Ahlborg Grönsta.

§15
Till brandrotemästare med en aflöning af 35 kronor
med skyldighet att aflöna biträde valdes Landt-
brukaren G. Anderson Ärna.

§16
Till ledamöter i brandstodskomiten valdes A.
Larson Grönsta. C. Karlson Röksta C. A Olson
Hugelsta. Aug Olsson Qvinnersta. samt till
supleanter E. Olsson Glömsta och A Ahlborg
Grönsta, och till ordförande i brandstodskomi-
ten valdes Aug. Olsson Qvinnersta.

§17
Stämman beslöt att någon hundskatt skulle
ej för nästa år upptagas.

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeras
/Joh, Engström/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 20 Januari 1901 af
/C. Sundström/
v. P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106144.

Personrelationer