Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vis ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan
den 22 December 1897.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Fabrikör
Joh Engström Tunafors och C. Carlsson
Röksta

§2.
De af ordföranden å Kommunalnämdens
vägnar upprättade fyrktals samt debite-
rings och uppbördslängderna företeddes
granskades och godkändes

§3.
Till revisorer å de Kommunala räkensska-
perna valdes Herrar S. Clevander Djursta
och verkmästaren J. E. Danielsson Tunafors
samt till suppleant häradsskrifvaren E Schütz.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes J. E. Olsson Skif-
tinge och Aug. Olsson Qvinnersta
samt till suppleant Carl Carlsson. Röksta.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes nämdemannen C. Carlsson Röksta
och Aug Olsson Qvinnersta samt till
Suppleanter C. Aug. Olsson Hugelsta och
f. d. fjerdingsmannen G. W. Eriksson. Stjernholm.

§6.
Till ledamöter i barnhemsdirektionen efter
And. Larsson och fru Cahrlotta
Larsson Grönsta med tjenstgöring
till 1900 års slut. blefvo. desamma
återvalda

§7.
Till ledamot i den nämd Som har att
upprätta priskurant å de varor
och persedlar, Som skola upptagas i
nästkommande års markegångstaxa
valdes nämdemannen C. Carlsson Röksta
samt till suppleant Aug. Olsson Qvinnersta.

§8.
Till brandrotmästare för nästa år med
en aflöning af Trettio /30/ Kronor pr. år
och skyldighet att sjelf aflöna biträ-
de valdes fjerdingsmannen A. Dahlin
Kumla.

§9.
Till Sockenombud för intressenterna uti
häradsallmänningen för nästkommande
år valdes landtbr. Aug. Olsson. Qvinner-
sta, hvilken äfven eger lyfta och
utdela medlen, som tillfalla hemmanen
inom Kommunen.

§10.
Till ombud att närvara vid Tingshus-
byggnadsskyldiges sammanträden nästkom-
mande år valdes Aug. Olsson, Qvinnersta.
samt till suppleant A. Ahlborg Grönsta.

§11.
Till Sockenombud att närvara vid väg-
hållningskyldinges alla sammanträden
nästkommande år valdes Herr C. H.
Bergstedt Kungsladugården samt till
suppleant C. Carlsson Röksta.

§12.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt Aug.
Olsson Qvinnersta och Fabrikör Joh
Engström Tunafors. att å stämmans väg-
nar, samt med dess magt och befogen-
het under nästkommande år hos
Konungens Befallningshafvande och
andra vederbörande myndigheter göra
framställningar och yrkanden i fråga
om rätt mantalsskrifning, hvartill
de enligt inhemtade upplysningar anse skäl
förefinnas, samt i sådana frågor af-
gifva infordrade förklaringar eller
påminnelser, samt äfven hos högre
myndigheter fullfölja frågor af
sådan beskaffenhet

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh. Engström/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 23 Januari 1898 af
/Einar Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106143.

Personrelationer