Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1894

Anmärkning

Protokoll hållet, vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i sockenstugan den 22
December 1894.


§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C. Carlsson Röksta och And. Larsson Grönsta.

§2.
De af ordföranden å Kommunalnämdens vägnar
upprättade Fyrktals samt debiterings och
uppbördslängderna företeddes granskades
och godkändes.

§3.
Till revisorer å de Kommunala räkenska-
perna valdes Godsegarne Per Clevander
Djursta och J, E. Olsson Skiftinge, samt till
suppleant arrendator Sven Löfgren Hugelsta.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevillings-
beredning valdes Herrar J, E. Olsson Skiftinge
och Aug Olsson Qvinnersta, samt till
suppleant C. Carlsson Röksta.

§5.
Til elektorer för landstingsmäns väljande valdes
nämdemannen C. Carlsson Röksta och Aug Olsson
Qvinnersta, samt till suppleanter arrenda-
tor P. Larsson Årby och O. Andersson
Röksta.

§6.
Till ledamöter i Kommunalnämden för 4 år-
återvaldes Aug Olsson Qvinnersta, samt nyval-
des Wiktor Andersson Ärsta fabrikör Joh
Engström Tunafors, P. E. Pettersson Ärna
G. W. Eriksson Stjernholm och Axel
Andersson Ånsöga.

§7.
Till suppleanter i Kommunalnämden för två år
återvaldes C Fröman Helgesta Th Södermark
Slagsta, Carl Eriksson Svista, samt nyvaldes
Sven Löfgren Hugelsta, Ingeniör C. H. Berg-
stedt Eskilstuna Kungsladugård och C. F.
Zakrisson Skensta.

§8.
Till ordförande i Kommunalnämden för 4 år
återvaldes landtbrukaren Aug. Olsson Qvin-
nersta.

§9.
Till ordförande i Kommunalstämman för 4 år
återvaldes landtbrukaren Aug. Olsson Qvin-
nersta och till vice ordförande i Kommu-
nalstämman återvaldes landtbrukaren Anders
Larsson Grönsta.


§10
Till ledamöter i barnhemsdirektionen med
tjenstgöring till 1897 års slut återvaldes
Herr Anders Larsson och Fru Charlotta
Larsson Grönsta

§11.
Till ledamot i nämden, som har att upprätta
priskurant till Markegångstaxan för näst-
kommande år valdes nämdemannen C, Carls-
son Röksta.

§12.
Till brandrotmästare för nästa år med lika
aflöning, som föregående år valdes hemmans-
egaren Th. Lundkvist Hälltorp.

§13.
Till sockenombud för intressenterna uti
häradsallmänningen för nästkommande år valdes
landtbrukaren Aug Olsson Qvinnersta,
hvilken äfven eger lyfta och utdela medlen,
som tillfalla hemmanen inom Kommunen.

§14.
Till ombud att närvara vid Tingshusbyggnads-
skyldiges Sammanträden nästkommande år
valdes arrendatorn Sven Löfgren Hugelsta.

§15.
Till ombud att närvara vid väghållningsskyldi-
ges alla sammanträden under nästkommande
år valdes Ingeniör C. H. Bergstedt Eskilstuna
Kungsladugård.

§16.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt landtbrukaren
Aug. Olsson Qvinnersta och P. J. Söderkvist
Siegesberg och å stämmans vägnar, samt med
dess magt och befogenhet under nästkomman-
de år hos Konungens Befallningshafvande
och andra vederbörande myndigheter göra
framställningar och yrkanden i fråga om
rätt mantalskrifning, hvartill de enligt
inhemtade upplysningar anse skäl förefinnas,
samt i sådana frågor afgifva infordrade
förklaringar, eller påminnelser, samt äfven
hos högre myndigheter fullfölja frågor af
sådan beskaffenhet.

§17.
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag hade genom
skrifvelse anhållit om Kommunalstämmans
framställning till Konungens Befallnings-
hafvande med rätt för dem att å utvärdshu-
set Djurgården få idka utskänkning
å Söcknedagar till kl 11 e. m. Samt å Sön-
och helgdagar mellan kl. 1-5 och 6-11 allt e. m.
under månaderna Maj - September nästkomman-
de år, Efter en stunds öfverläggning hvarunder
några talade för att en sådan framställ-
ning skulle göras; och ett annat yrkande
äfven gjordes att tiden för utskänkningen icke
skulle medgifvas längre än som Kongl.
Förordningen. angående vilkoren för försäljning
af bränvin och andra brända eller distilerade
spirituösa drycker af den 31 December 1871.
föreskrifver, blef på derom framställd
fråga och efter det öfverläggningen
förklarats afslutad, stämmans nästan en-
hälliga beslut att en framställning skulle
afgifvas för den tid, som i upplästa
skrifvelsen omnämnes; och uppdrogs åt
ordföranden att å stämmans vägnar upp-
sätta skrifvelsen till Konungens Befallnings-
hafvande.

§18.
Stämman beslöt att en hundskatt af Fem
Kronor för hvarje hundkreatur skulle
från den 1 Januari nästkommande år inom
socknen utgå.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 30 December 1894
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106142.

Personrelationer