Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Kloster Socken i Sockenstugan
den 22 December 1886.

§ 1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld för
frågan, vara lagligen utlyst.

§ 2.
Fyrktalslängden samt debiterings- och uppbörds-längden
företeddes, granskades och godkändes.

§ 3.
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämn
dens räkenskaper och förvaltning innevarande år
valdes Herrar J Carlsson i Djursta och J. W. Carlsson
i Grönsta samt till Suppleant Carl Carlsson i Röksta

§ 4.
Till elektorer för väljande af landstingsmän utsågos
Herrar C, O, Olsson i Gredby och Alfred Larsson i
Slagsta samt till suppleanter C. Wallin i Skensta
och O. Andersson i Röksta.

§ 5
Till ledamöter i BevillningsBeredningen valdes
Herrar J. E. Olsson i Gårdskäl och C, O, Olsson i
Gredby samt till Suppleant Aug Olsson i Qvinner-
sta.

§ 6
Till ledamöter i Kommunal Nämnden för en tid af
4 år valdes: Herrar Baron A. K:son Leijonhufvud å Hvilsta,
C. O, Olsson i Gredby, O. Andersson i Röksta, C, Olsson i
Glömsta, C. Wallin i Skensta och L. E. Olsson i Ånsöga

Till suppleanter i Kommunal Nämnden för en tid
af 2 år valdes: Herrar O. Eriksson i Slagsta, A. Larsson
i Grönsta, jägmästaren V. G. Noréus, J. J. Jonsson i Qvin-
nersta, E. G. Engström i Gustafslund och arrendatorn
P. Larsson i Årby.

Till Ordförande i Kommunal Nämnden valdes
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl och till vice ord-
förande Herr Baron A. K:son Leijonhufvud å Hvil-
sta, hvarjemte samma personer valdes till ord-
förande och vice Ordförande i KommunalStäm-
man.

§ 7.
Till ledamöter i Barnhemsdirektionen återvaldes
fru Charlotta Olsson å Gårdskäl och Carl Carlsson
i Röksta.

§ 8.
Till Snöfogdar för nästkommande år valdes de i
tur varande nemlingen:
1:a) Ploglaget: Herr C. U, Bergstedt för Kungsladugården
2:a) Ploglaget: 1:a afdeln. Aug Eriksson i Svista för Eneby N:o 1
2:a afdeln. Carl Eriksson i Svista N:o 2
3:dje Ploglaget: J. J Jansson för Qvinnersta N:o 1.
4:de Ploglaget: Per Larsson i Årby för Wallby N:o 2
5:te Ploglaget: O. Eriksson för Slagsta N:o 2
6:te Ploglaget: Carl Olsson för Glömsta N:o 2
7:de Ploglaget: Herr C. Bergstedt för Kungsladugården
8:de Ploglaget: Zackrissons enka för Skensta N:o 2
9:de Ploglaget: J.Carlsson för Djursta N:o 3
10:de Ploglaget: Jägmäst. G. Noréus för Odensalagärdet

§ 9.
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta pris-
kurant å de varor och persedlar, som skola upptagas
i nästkommande års markegångstaxa utsågs Herr
C. Olsson i Glömsta.

§ 10.
Till Brandrotemästare utsågs O. Andersson
i Röksta, hvilken härför åtnjuter 30 Kronor
per år med skyldighet att sjelf aflöna bi-
träde.

§ 11
Att anskaffa uppgifter för jordbruksStatistiken utsågs
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl.

§ 12.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden under nästkommande år med
intressenterna i häradsallmänningen utsågs Herr
C, O, Olsson i Gredby, hvilken äfven har att lyfta och
utdela de medel, som kunna tillfalla hemmanen
inom Kommunen.

§ 13.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden
under nästkommande år med de väghållningsskyldige
inom häradet utsågs Herr Carl Olsson i Glömsta.

§ 14.
Slutligen beslöts, att, i händelse samma rabatt som hit-
tills beviljas, de kommunala annonserna Skola intygas
i Eskilstuna Stads båda tidningar, samt att ordföran-
den skall ega prenumerera å Länskungörelsen för
nästkommande år.

§ 15.
Beslöts att detta protokoll skall justeras af Herrar
Carl Carlsson i Röksta och C. O. Olsson i Gred-
by.

Som ofvan.
/J, E, Olsson/

Justerat.
/C, O, Olsson./
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters Kyrka den 26:te December
år 1886 af
/Axel Waetter/
Com i Kloster

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 22 december 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106141.

Personrelationer