Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 november 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 november 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 21.
November 1870.

{§.1.}

Sedan församlingen på Kommunalstämma den
30 April 1869, vid emottagandet af Herrar A. P.
Anderssons i Heljesta och Olof Olssons å Skif-
tinge donationer till underhållet af ett Barn-
hem i Klosters Socken, förklarat sig beredvillig
att till detta Barnhem uppföra erforderliga
byggnader; så gjordes nu, för verkställigheten
häraf, följande ytterligare erbjudanden af
Herrar Andersson och Olsson, jemte Carl
Olsson i Glömsta, nemligen:

1:o {Af Herr Olof Olsson å Skiftinge}: att han
på hemmanet Gårdskäls egor invid landsvägen
ville åt församlingen, utan ersättning och utan
afgälds erläggande, upplåta erforderlig mark
till Barnhemsanläggningen, öfver hvilken mark
församlimgen finge nyttjanderätt så länge Barn-
hemsinrättningen der {finnes};

2:o {Af Herr A. P. Andersson i Heljesta}: att han
ville åtaga sig att för en summa af TvåTusen-
femhundra riksdaler riksmynt åt församlin-
gen på förenämnda plats uppföra åbyggnad
till Barnhemmet, nemligen ett envånings stenhus
under spåntak, innehållande 2:ne rum, kök samt
bagarstuga, med 1 fots tjocka ytterväggar och 1/2 fots
tjocka mellanväggar, jemte uthus af korsvirke
med särskild ombonad för svinhuset, enligt nu upp-
visade planritningar, som angåfvo boningshusets
längd till 18 alnar och bredd till 16 alnar, samt
uthusets längd till 14 alnar och bredd till 7 alnar;
och förklarade Herr Andersson sig nöjd med
att uppbära betalningen på det sätt att han
genast finge uppbära de 500 rd, [riksdaler], som försam-
ligen redan genom uttaxering upptagit, samt
ytterligare 500 rd i fyra följande år, utan
ränta; skolande husets väggar uppföras till
en höjd af 5 1/2 alnar på stenfoten, samt uti
ackordet ingå att Andersson finge af Carl Olsson
i Glömsta utlofvade erforderliga
körslor till byggnaden fritt;

3:o {Af Herr Carl Olsson i Glömsta}: att han
ville förbinda sig af sockneboer anskaffa
fria körslor till byggnaden.
-
Församlingen antog dessa anbud och beslöt
att byggnadsföretaget skulle sättas i verk-
ställighet, så snart Herr Olof Olsson aflemnat
den inteckningshandling å 10000 rd rmt [riksdaler riksmynt], som
omförmäles i hans gåfvobref den 29 April
1869, afskrifvet i kommunalstämmoprotokollet
den 30 i samma månad.

Till Komiterade, att å församlingens
vägnar hafva tillsyn å byggnadsarbetet och
att derunder utöfva församlingens beslutande-
rätt i detta ärende, utvaldes Herr Friherre
Axel K:son Leijonhufvud på Hvilsta, Herr Olof
Olsson på Skiftinge och Kyrkovärden Carl Carlsson
i Röksta.

Till förekommande af misstydning, skulle
i protokollet inflyta, att församlingen ej åtagit
sig några fria körslor till byggnaden, och
att herr Andersson förbundit sig att fullgöra
byggnadernes uppförande och levererande
till församlingen för en summa af 2500 rd rmt,
hvadan frågan om fria körslor utgör ett
särskildt aftal mellan honom och Carl Olsson
i Glömsta.

Tiden för de årliga byggnadsliquiderna bestäm-
des till 1 Mars. -

Byggnaden skall vara färdig till iflyttning
den 1 Oktober 1871, men yttre afrappningen
å huset ej ske förr än på sommaren 1872.

Ytterväggarne i bonongshuset blifva dubbla
6 tums med 1 tums tomt mellanrum. -

Samma dag uppläst och justeradt:
/Adolf Aulin./
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Carlsson/
/A; anderson/
/A, V; Noréus/
/O, Olsson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 27 Nov: 1870 af
/I J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 november 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106140.

Personrelationer