Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1902

Anmärkning

Protokoll vid ordinarie
kommunalstämma med Klosters
socken i sockenstugan den
21 Mars 1902.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Herrar G.Glassel och Edv. Olsson, Glömsta.

§2.
Upplästes den af revisorena uppställda revisionsberättelsen
öfver nedanstående kassor, nänmligen Kommunalkassan,
Mat och Polettkassan, Lasarettsfonden; Hundskattekas-
san, och Barnhemskassan och beviljade stämman på
Tillstyrkan af revisorerna full ansvarsfrihet åt vederbö-
rande kassaförvaltare och kommunalnämnd för ofvan
nämnda kassors förvaltning för år 1901 äfvensom för
Barnhemskassans räkenskapsförare och förvaltare.

§3.
Föredrogs Fru Edla Sandbergs till Konungens Befallnings-
hafvande och stämman ställda skrifvelser angående
rätt till utskänkning vid sommarluststället Djurgården
med tillstånd därjämte att utskänkningen därstädes måtte
få utsträckas för tiden 1 Maj till och med 30 Sept. innevarande
år under sökendagar från kl.9 på morgonen till kl.11 på afton
samt å sön och helgedagar från kl.1 till 5 samt från kl.6 till
11 e.m. Under öfverläggningen härom yrkades dels afslag
och dels bifall till den gjorda anhållan. Vid däräfter
företagen omröstning afgafs för afslag till ansökningen
1.832 röster och för bifall till förord för densamma
2.723 röster.

§4.
Till brandrotemästare valdes, för 1:sta
roten 2 man från Hvilsta gård,
för 2:dra roten ,A.,Ahlborg, Grönsta
och G. Sundkvist, Röksta och för 3:dje
roten Edvard Olsson, Glömsta och
Lars Jonsson, Slagsta ock skall
en brandrotemästare ifrån hvarje rote,
i den ordning de här äro valda, afgå vid
årets slut.

Som ofvan
/A,Ahlborg./
v. ordf. i stämman.

Justeras
/J,E, Olsson/
/Gustaf, Glassel./

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 30 Mars 1902 af
/E Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106139.

Personrelationer