Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 januari 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 21 Januari
1893.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson. Qvinnersta.

§2
Till ombud att inställa Sig inför, Wäster
och Öster Rekarne Häradsrätt den 13.
instundande Februari kl. 12 på dagen för
att välja ledamöter och suppleanter i
den särskilda nämd, hvilka det tillkom-
mer att uppskatta särskildt för hvarje
väghållare årliga kostnaden för under-
hållet den tid mark är bar af all-
män väg, valdes nämdemannen Carl
Carlsson Röksta samt till suppleant
Hemmansägaren Olof Andersson Röksta.

§3.
I likhet med Fors Socken, beslöt stäm-
man att gamla fattighustomten skulle
försäljas och utsågos Herrar Aug.
Olsson i Qvinnersta. J. E. Olsson. Skiftinge
P. Larsson Årby att å Kommunens
vägnar till högsta möjliga pris gemen-
samt med Fors föranstalta om för-
säljning af densamma underskrifva köpe-
kontraktet, samt utförda Köpebref

§4
Till ledamot i barnhemsdirektionen med tjenst-
göring till 1895 års slut återvaldes Herr Carl
Carlsson Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

[MARG: Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 22 Januari 1893 af /J A Kastengren/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106136.

Personrelationer