Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
21 Augusti 1875.

{§.1.}
Kommunalstämman erkändes vara lagligen pålyst.

{§.2.}
Kommunalstämman biföll Herr Alfred Norrmans
ansökning att vid Grönsta bränneri i Klosters Socken
under nästföljande försäljningsår få idka mindre
partihandel med bränvin, hvilken ansökning var
af Kommunalnämnden tillstyrkt.

{§.3.}
Herr L. P. Åkerman tillkännagaf, att de på kom-
munalstämman den 27 sistlidne Mars valda kommi-
terade haft sammanträden för att öfverse plog-
lagsindelningen inom socknen, dervid Komiterade
blifvit af den åsigt, att, för vinnande af erforderlig
jemnhet i detta väghållningsbesvär, borde indelningen
af 4:de, 5:te och 6:te ploglagen, för vägen från Thorshälla
egors gräns till Kapellbacken i rågången mellan Gård-
skäls och Årby egor, undergå omreglering sålunda,
att dessa ploglag skulle bestå af följande hemman
och underhålla väg med snöskottning och plogning
till nedan uppgifna omfång, neml.

{6:te ploglaget:} {Underhåll:}
2 1/4 mtl. Gärdtre från Thorshälla rågång till rågången mellan N:o 1
1. Glömsta och 2 Slagsta - 4430 3/4 fot.
3/4 Eckersta (Ettans gärde och
5/8. Hälltorp 2:ans hage)
4 5/8

{5:te ploglaget} {Underhåll:}
2 1/4 mtl Ärna från Slagsta N:o 2 hages början till 340 fot
1. Slagsta på andra sidan milstolpen å Wallby egor,
5/8 Gultbrunn utgörande en väglängd af 5388 3/4 fot. (För
1 3/4 Måsta backen å Slagsta egor beräknats minskning.)
5 5/8

{4:de ploglaget:} {Underhåll:}
1 1/2 mtl. Gårdskäl från sistnämnda gräns till Kapell-
3/4 Årby backen i rågången mellan Gårdskäls
1 1/2 Wallby och Årby egor, en väglängd af 5029 1/2
5/8 Helgesta fot.
7/8 Edsta
5 1/4.

hvaremot Komitéombuden för öfriga ploglag inom
socknen förklarat sig belåtna med sina ploglag.

Efter öfverläggning beslutade kommunal stämman
enhälligt att Komiterades ofvanberörda förslag
till omreglering af 4:de, 5:te och 6:te ploglagen gilla
och antaga.

{§.4.}
Riksdagsfullmäktigen A. P. Andersson på Helgesta afgaf
muntligen motion derom, att vägen från Wallby
bro till Eskilstuna Stad vid Munktellska verk-
staden måtte af Klosters Socken öfvertagas till
underhåll på dess gemensamma bekostnad;

Kommande denna motion att framdeles, efter
pålysning, behandlas.

{§.5.}
Att såsom ombud för Klosters Socken närvara vid
sammanträde inför Herr Jägmästaren C. G. Enge-
ström i Eskilstuna tingshus onsdagen den 13
nästkommande Oktober, kl. 11 f.m., rörande Öster
Rekarne härads allmänning, valdes Fjerdingsmannen
Johan Erik Olsson i Gårdskäl.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Lars. Olsson./
/C Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka den 29 Aug 1875 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 21 augusti 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106132.

Personrelationer