Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordinarie
komunalstämma med Klo-
Ster Socken i Sockenstugan
den 20 December 1902

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Aug Olsson Qvinnersta och Fabrikör J
Engström Tunafors

§2
Fyrktals samt debiterings och uppbördslängder-
na för innevarande år granskades och god-
kändes

§3.
Till revisorer af Komunalnämdens räken-
skaper och förvaltning för innevarande
år, valdes Herrar J.E Olsson Skiftinge
och A Danielson Tunafors samt till
suptleanter Herrar C A Olsson Hugelsta
och H. Engström Tunafors

§4.
Till ledamöter i nästkommande års
bevillningsberedning valdes Herrar
A Sahlin Kumla och J.E. Olsson Skiftinge
samt till supleanter att tjensgjöra i den
ordning de här nämnas, Herrar Aug.
Olsson Qvinnersta och Aug. Pettersson i
Hannelund

§5.
Till ledamöter i Kommunalnämden
för en tid af fyra år valdes Herrar
H. Engström C Sundqvist Röcksta Aug.
Olsson Qvinnersta Aug Petterson Hannelund
Axel Anderson Ånsöga Aug. Carlson Ärsta

§6.
Till supleanter i Komunalnämden
valdes Herrar Aug. Bergström Carlberg.
Adolf Olsson Hugelsta C A Johansson
L A. Carlsson Ärsta P. Clewander Djursta
A Jansson Skensta och E. Lindmark Stjernholm.

§7
Till ordförande i Komunalnämden valdes
Herr Aug Olsson Qvinnersta och till vise
ordf. A Ahlborg Grönsta

§8.
Till ordförande i Komunalstämman valdes
Herr Aug. Olsson Qvinnersta och till vise
ordf. Herr J Engström Tunafors

§9
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes Herrar J. Engström Aug. Olsson
Qvinnersta A Sahlin Kumla Edv. Olsson
Glömsta samt till supleanter Herrar
J.E. Olsson Skiftinge A Ahlborg Grönsta
och C A Olsson Hugelsta

§10
Till fjerdingsman för Kloster socken
för en tid af 3 år, och med en af-
löning af 500 kr. för år, valdes gårds-
egaren Oscar Andersson i Carlslund N:o 1

§11
Till ledamöter i barnhems direktionen
återvaldes de afgående Herr J.E.
Olsson Skiftinge och Fru A Olsson Sahl

§12.
Till ombud för intresenterna i härads-
almänningen för nästkommande
år valdes Herr Aug. Olsson Qvinnersta
Hvilken äfven eger rätt lyfta och
utdela medeln som tillfalla hemman-
en inom Komunen

§13.
Till ledamot i den nämd som har
att upprätta priskurant å de varor
och persedlar som skola upptagas
i nästkommande års markegångstaxa
valdes Herr J E. Olsson Glömsta och till
supleant Axel Andersson Ånsöga

§14
Till ombud att närvara vid tingshusbygg-
nadsskyldiges sammanträden valdes Herr
C A Olsson Hugelsta och till supleant Herr
A Ahlborg Grönsta

§15
Till sockenombud att närvara vid väg-
hållningsskyldiges sammanträden näst-
kommande år valdes Herr J E. Olsson
Skiftinge med Herr Aug Holmgren Måsta
till supleant

§16
Till ledamöter i den särskilda nämd
hvilken efter det Konungen förordnat
om Krigsmaktens ställande på Krigsfot,
skall inom Komunen uttaga hästar
och fordon valdes Herrar C.H. Bergstedt
H. Engström Edv. Olsson Glömsta A Ahlborg
Grönsta och A Sahlin Kumla till ordf.
valdes Herr H. Engström

§17
Till ledamot i den mönstringsKommi-
sion som för hvarje hästutskrifnings
område skall profva de uttagna
hästarnas duglighet valdes Herr
Aug Olsson Qvinnersta

§18
Stämman beslöt att en hundskatt af 10 kr.
för hvarje inom Komunen befintlig
hund skulle för nästa år upptagas och
att de derför influtna medlen skulle
användas till planteringar samt skodon åt
fattiga skolbarn äfven skulle afnämde medel
utdelas understöd till obemedlade vid smitto-
samma sjukdommars utbrytande

Som ofvan
/C,A, Olsson/

justeradt.
/Aug, Olsson/
/Joh, Engström/

[MARG: Uppläst i Klosters kyrka söndagen den 4 Jan: 1903]
[MARG: af /A: Mellin/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106129.

Personrelationer