Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordina-
rie kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan
den 20 December 1890.

§1.

Den af ordföranden å kommunalnämn-
dens vägnar upprättade fyrktals debeterings
och uppbördslängderna företeddes granskades
och godkändes.

§2.

Till Revisorer å de kommunala Räken-
skaperna valdes Godsegaren P Clenander
från Djursta och Landtbrukaren Aug Olsson
Qvinnersta,Samt till Suppleang J Olsson
Hagnesta.

§3.

Till Elektorer för landstingsmäns väl-
jande valdes Nämdemannen C.Carlsson
Röksta och Landtbrukaren Aug Olsson Qvin-
nersta,samt till Suppleang Arrendatorn
P Larsson Årby och Hemmansegaren O Andersson
Röksta

§4.

Till ledamöter i nästkommande års bevillningsbered-
ning valdes J E Olsson Skiftinge och Aug Olsson
Qvinnersta, samt till suppleang C.Carlsson Röksta

§5

Till ledamöter i Barnhemsdirektion med tjenstgöring
till 1893 års slut valdes de i tur afgående J.E.
Olsson Skiftinge och Fru A Eriksson i Sahl
samt nyvaldes för 2 år Fru Augusta Eriksson
i Qvinnersta.

§6

Till ledamot i nämden som har att upp-
rätta priskurant till Markegångstaxan för
nästkommande år valdes Herr C Olsson Glömsta.

§7.

Till Brandrotemästare med lika aflöning
som föregående år valdes Arrendator Axel
Andersson i Ärsta.

§8.

Till Sockenombud för intressenterna uti
häradsallmänningen valdes Landtbrukaren Aug-
Olsson i Qvinnersta hvilken äger lyfta och
utdela medlen som tillfalla hemmanen innom
kommunen.

§9

Till Sockenombud för Wäg och Tingshusbyggnads-
skyldigeinom häradet för nästkommande år
valdes Herr Carl Olsson i Glömsta.

§10

Till ledamöter i Kommunalnämden för 4 år
återvaldes Herrar Friherre A Leijonhufvud frå
Hvvilsta,O Eriksson Slagsta och O Andersson
i Röksta; samt nyvaldes N J Jansson Ärna
Aug Olsson Qvinnersta och J J Jonsson Qvinnersta.

§11.

Till Suppleanger i kommunalnämden för 2 år
valdes Herrar C Fröman Helgesta Aug Eriksson
Svista, T L Södermark Slagsta,E G Engström
Gustafslund,And Eriksson Qvinnersta och P. E.
Pettersson Ärna.

§12.

Till Ordförande i kommunalnämnden för 4 år
valdes Landtbrukaren Aug Olsson i Qvinnersta,
och till vice ordförande i kommunalnämden
Herr Friherre A Leijonhufvud på Hvilsta.

§13.

Till Ordförande ikommunalstämman för
4 år valdes Landtbrukaren Aug Olsson i
Qvinnersta,och till vice ordförande i
kommunalstämman Herr Friherre A
Leijonhufvud på Hvilsta.

§14.

Till Snöfogdar valdes de i tur varande nem-
ligen 1:ste Ploglaget Arrendatorn af Kungsladugården.
2:dre Ploglaget 1:ste afdelningen G Berglund för Helgesta N:o 3.
2:dre Ploglaget 2:dre afdelningen A Larsson för Grönsta N:o 3.
3:dje Ploglaget H Persson för Bahlsta N:o 1.
4:de Ploglaget J E Olsson för Gårdskäl N: 2.
5:te Ploglaget O Eriksson för Ärna N:o 3
6:te Ploglaget Alfr Pettersson för Lönsta
7:de Ploglaget Arrendatorn af Kungsladugården
8:de Ploglaget J E Olsson för Duftorp
9:de Ploglaget P Clevander för Djursta N:o 3
10:de Ploglaget Rådman C.G Granberg för an-
del uti Odensalagärdet.

§15.

Stämman beslöt att snöfogdarna lika
som föregående år skola ega påbjuda
att då snö saknas på vägen men finnes i dikena
snö skall uppskottas på vägen till förets upphjelpande.

§16.

Till godemän vid landtmäteriförrättningar
för en tid af 6 år återvaldes Nämdemannen
Herr Carl Carlsson Röksta och nyvaldes Hemmansegaren
Carl Eriksson Svista.

§17.

Till Fjerdningsman för kommunen med tjenst-
göring från nästkommande års början valdes
arrendatorn Sven Löfgren i Måsta; som
åtnjuter för befattningen Ett hundrafemtio
kronor årligen

§18.

Som i §39 af gällande fattigvårdsförordning
föreskrifves,att innom hvarje fattigvårds-
samhälle skall finnas behöfligt antal till-
syningsmän, hvilka böra anhålla betlare och
med dem anställa förhör samt i öfrigt
förfara på sätt i 40 § föreskrifes; antagas
till sådana lillsyningsmän för Kloster Socken neml
Aug Olsson Qvinnersta, Sven Löfgren Måsta och
P Larsson Årby; och bestämdes deras aflöning
att utgå sålunda att för hvarje anhållen
och till Kronofogden eller Länsman afförd bet-
lare, hvilken sedan varder öfverlemnadt till
Konungens Befallningshafvande, eger tillsynings-
männen att åtnjuta tio kronor af kommunal-
kassan.

§19

Ordföranden anmälte att vid senaste man-
talsskrifning förekommit att personer från
församlingen bortflyttades utan att uttaga
sina betyg i anledning hvaraf de blifvit
skrifna från Socknen; Stämman uppdrag
åt Herrar Aug Olsson Qvinnersta och Sven
Löfgren Måsta att å Stämmans vägnar
onyå till Konungens Befallningshafvande
med yrkande att de må blifva mantals-
skrifna för nästkommande år der de
äro boeende.

§20

Som infordradt förklaring i målet rörande
frågan Maria Albertina Fredriksson mantals-
skrifning för nästkommande år, beslöt stämman,
att som nämnde Fredriksson från socken af-
flyttade före mantalsskrifningen till nästa år
bestrida hennes mantalsskrifning uti Kloster
Socken, och uppdrogs åt ordföranden att upp-
sätta förklaringen.

§21.

Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar Gustaf Berglund Hugelsta och
Carl Carlsson Röksta.

Som ofvan
/ J.E.Olsson. /
Justeras
/ Gustaf Berglund. /
/ Carl Carlsson /

Uppläst från predikstolen Söndagen den 28 Dec.1890
af / J A Kastengren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 20 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106127.

Personrelationer