Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1876

Anmärkning

Protocoll fördt vid lagligen pålyst Kommunalstäm-
ma med Klosters Socken i Sockenstugan den
2. Maj 1876.

{§:1:}
S.D. föredrogs och upplästes Eskilstuna Stadsfullmäktiges till Kongl.
Maj:t - ingifvne underdåniga ansökning om förläggande under Eskilstuna
Stad af den Fabriksfirman Th: Munktell tillhörande så kallade Klosters-
ströms gjuteriegendom innefattande från Eskilstuna Kungsladugård af-
sändrade 5. Tunneland 14. K:p:d, öfver hvilken ansökning Kongl. Majt:s Befallnings-
hafvande i länet infordrat Kommunalstyrelsens underdåniga förklaring.

Stämman beslöt enhälligt att afstyrka allt afseende å der gjorda ansök-
ningen, hvarpå stämman fann Socknen på inga vilkor Kunna ingå, på
grund deraf att gränsen emellan Eskilstuna Stad och den del af Klosters
Socken, som innefattar Klostersström, andeles åke vore så svår att
finna, som Herrar Stadsfullmäktige låtit i ansökningen påskina; {att}
äfven om så vore förhållandet, Eskilstuna Mekaniska Verkstad, intill
hvilken det nu ifrågavarande området gränsar, i och för sig sjelf, såsom Kartan
utvisar, är så afskild från den öfriga delen af staden och så nära belägen
det igenom Staden gående vattendraget att någon fara för Staden, hvarken
i afseende å Sundhet eller eldsolycka, Kan rimligen förefinnas; {att} det
under sådana förhållanden ej Kan vara med billighet förenligt, att
Herrar Stadsfullmäktige åberopa Städernas byggnadsordning såsom grund
för försöket, att till egen fördel inkräkta delar af en angränsande
Kommuns område isynnerhet som åberopandet af nämnde förordning
skulle vara af långt större befogenhet med hänsyn till andra, sta-
den tillgränsande områden, såsom Bryggaretorp, Tunafors, Stålfors,
Stensborg med flera hvilka äro Staden lika närbelägne som Klosters-
ström; {att} rörande den påstådda "olägenheten" i afseende å beskattningen
af tillverkningen vid Klostersströms gjuteri, hvilken "olägenhet" väl Tor-
de vara egentliga orsaken till den väckta frågan, Stämman på det
högsta protesterar mot påståendet, att denna tillverkning utgör "en-
dast en afdelning af den rörelse som bedrifves vid mekaniska verk-
staden", emedan om ock en del af denna tillverkning erfodrades för
nämnde verkstad, som förut hämtat detta sätt behof från Hellefors,
åtminstone gjutning af Kakugnar, Kokäril, Stryklod och
dylikt, hvilket utgör en ej så ringa del af tillverkningen, väl ej
Kan anses egar gemenskap med mekaniska verkstaden, samt dess-
utom hela tillverkningen vid gjuteriet, hvaröfver enligt hvad stäm-
man tror sig med fall visshet Känna, särskilda räkenskaper
föras, är fullkomligt själfständig och lätt åtskiljbar från me-
kaniska verkstaden; {att} i afseende å personalen, endast 14. arbetare
äro mantalsskrifne vid gjuteriet, jemte 11. qvinnor och 23 barn, hvilka
väl ej kunna föranleda till synnerligen oroande förhållanden "ur
synpunkter af den allmänna ordningen;" {att} Klosters Socken, hvar om-
råde redan förut är ganska inskränkt, icke utan särdeles kännbar uppoff-
ring och förlust kan afstå från meromnämnde lägenhet enär Socknen
dels deltager med 3/6 delar i ecclesiastik afgifter inom det af Kloster
och Fors Socknar samt Eskilstuna Stad bestående Pastoratet, dels i-
klädt sig skuld ej mindre för den under byggnad varande Oxelösund-
o Flen Westmanlands jernvägen än för andra ändamål till ett sam-
manräknadt belopp af 18,473 Kronor, hvarvid naturligtvis Kloster-
ström beräkndts såsom deltagande; samt slutligen {att} enär hela
socknens Fyrktal, hvarefter nämnde skuldbelopp skall gäldas, be-
står af 12,900 fyrk, icke mindre än 2,250 deraf belöpa sig på Klosters-
ström, hvadan, derest denna lägenhet kommer att afsöndras, sock-
nens återstående del skall få sin skuldbörda ökad med nära en
femtedel.

/L;P; Åkerman/

Uppläst och justeradt
/Gustaf Abrahamson/
/O, Olsson/
/Olof Ericsson/
/J,E, Olsson/
/Gustaf Olsson/
/Jonas Ericksson/
/A,V, Noréus/
/Carl Carlsson/
/Ax;K:son Leijonhufvud/
/Lars. Olsson./

Uppläst från predikstolen d. 28/5 1876. af
/Jak A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 2 maj 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106123.

Personrelationer